Uwaga na złodziei !!!

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z otrzymanymi, niepokojącymi sygnałami dotyczącymi próby włamania do mieszkania przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa które mogą uchronić Państwa przed kradzieżą:

 • Należy zaopatrzyć się w dobrej jakości drzwi i zamki
 • Zamykać drzwi wejściowe na klatkę schodową oraz do mieszkania (nawet wtedy gdy są Państwo w środku)
 • Zwracać uwagę na osoby które wchodzą razem z Państwem na klatkę schodową
 • Nie zostawiać na korytarzu wartościowych rzeczy
 • Udając się na dłuższy wyjazd poinformować o tym sąsiada
 • Nie trzymać większych sum pieniędzy w mieszkaniu, najrozsądniej jest je przechowywać w banku. Jeśli jednak musimy trzymać gotówkę w domu unikajmy takich „schowków” jak doniczka, książka czy szafka z bielizną, ponieważ włamywacze w pierwszej kolejności penetrują takie miejsca
 • Pamiętajmy o przestępcach starających się wyłudzić pieniądze na „wnuczka”. Można sprawdź wiarygodność nieznajomego, np. prosząc o dowód osobisty. Warto również wykonać telefon na Policję bądź do zaprzyjaźnionej osoby i poinformować o podejrzanej rozmowie.
 • Ogranicz rutynowe wyjścia i powroty o podobnych godzinach. Włamywacze często długo obserwują mieszkanie i przyzwyczajenia właściciela
 • Jeśli wychodzimy wieczorami z domu zostawiajmy zapaloną lampkę bądź włączone radio – dzięki temu będzie zachowane wrażenie, że w mieszkaniu ktoś przebywa
 • Policję należy zawsze powiadomić w przypadku stwierdzenia włamania do naszego mieszkaniu, gdy usłyszymy hałasy z lokalu sąsiada który poinformował nas o wyjeździe, bądź gdy zobaczymy nieznajomego, próbującego otworzyć drzwi do kolejnych mieszkań.

Kto zapłaci za wymianę grzejnika w lokalu?

To zależy przede wszystkim od sytuacji prowadzącej do konieczności jego wymiany. Jeśli ingerencja w instalację centralnego ogrzewania ma miejsce na prośbę właściciela, który wykonuje remont lokalu bezsprzecznie powinien za nią zapłacić. W przypadku awarii co do której nie ma wątpliwości, że nie została ona spowodowana przez właściciela lokalu całkowity koszt usunięcia awarii pokrywa Wspólnota Mieszkaniowa. Sytuacja ta ma miejsce w zdecydowanej większości przypadków gdzie grzejniki stanowią cześć wspólną i doszło do ich rozszczelnienia.
Najczęstszym przypadkiem poza awarią w którym dochodzi do konieczności spuszczenia wody z pionu jest remont lokalu i np. wymiana grzejnika na prośbę właściciela. W takim przypadku niezmiernie istotne jest skonsultowanie możliwości wymiany grzejnika lub przerobienia instalacji centralnego ogrzewania w lokalu z konserwatorem budynku. Tylko on będzie w stanie na podstawie projektu wskazać jaki grzejnik zastosować zamiennie i czy wola właściciela co do ingerencji w instalację jest możliwa do zrealizowania.

UWAGA!

Dowolna wymiana grzejnika na znacznie większy objętościowo może doprowadzić do natychmiastowego niedogrzewania lokali powyżej podpiętych do tego samego pionu.
Niejednokrotnie również wymysły właścicieli prowadzą do zmiany położenia grzejnika w lokalu co może powodować jego zapowietrzanie i oczywiście telefony do administratora z prośbą o interwencję ponieważ zeszłej zimy „grzało”.

Dlaczego jeśli nie mamy do czynienia z awarią nie należy wymieniać grzejników zimą?

Głównie dlatego, że w sezonie grzewczym będzie to uciążliwe dla pozostałych mieszkańców. Niejednokrotnie wykonawcy remontu mogą być niewykwalifikowanymi przybyszami ze wschodu co narazi na szwank nerwy administratora, który będzie się tłumaczył pozostałym mieszkańcom wyłączonego pionu dlaczego nie „grzeją”. Niekompetencja niektórych wykonawców naprawdę może zaskoczyć. Osobiście spotkałem się z hydraulikiem, który zdemontował wodomierz bez zamknięcia pionu i spuszczenia z niego wody zalewając na szczęście jedynie piwnice ponieważ lokal był na parterze. Na domiar złego sytuacja ta miała miejsce o godzinie 8.00 rano kiedy mieszkańcy zazwyczaj myli się przed wyjściem do pracy.
Powód drugi po każdym spuszczeniu wody z pionu musi zostać on ponownie nawodniony i odpowietrzony (czasami nawet kilka razy) co może spowodować konieczność wchodzenia do lokali na ostatnich kondygnacjach. Nie wszyscy właściciele będą z tego powodu zadowoleni. Może też się zdarzyć, że zawór spustowy znajduje się w piwnicy właścicielskiej i aby się do niego dostać należy zrobić to za zgoda i w obecności właściciela piwnicy.

Warto poinformować o wszelkich niedogodnościach związanych z wymianą grzejników w sezonie grzewczym właścicieli i kategorycznie nie wyrażać zgodny na jakąkolwiek ingerencję w instalację centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym.
Po zakończeniu sezonu grzewczego oczywiście jeśli zmiany w lokalu są dopuszczalne i nie zakłócą pracy instalacji centralnego ogrzewania należy właścicielowi umożliwić przeróbkę instalacji lub wymianę grzejnika.

Rezygnacja z części instalacji centralnego ogrzewania.

Niektórzy właściciele rezygnują np. z grzejników w łazience jednak zanim wyrazimy na to zgodę ja osobiście praktykuje oświadczenie, że w przypadku sprzedaży lokalu sprzedający poinformuje nowego nabywca, że przywrócenie stanu pierwotnego nie zostanie wykonane na koszt Wspólnoty Mieszkaniowej.

Sprawa najważniejsza ile to kosztuje?IMG_20150704_123740

W przypadku awarii oczywiste jest, że koszt jej usunięcia pokryje Wspólnota Mieszkaniowa.
Jeśli jednak woda z pionu ma być spuszczona na wniosek właściciela wykonującego remont należy obciążyć zlecającego kosztami nawodnienia budynku (dopuszczenia wody do instalacji) oraz kosztami pracy konserwatora. Najwygodniej jeśli Wspólnota Mieszkaniowa wystawi notę obciążeniową za dopuszczenie wody do instalacji centralnego ogrzewania na zlecającego, a on osobiście rozliczy się dodatkowo z konserwatorem. Unikniemy zazwyczaj niepotrzebnych negocjacji cenowych z właścicielem, który koszt robocizny konserwatora ustali z nim bezpośrednio.
Zazwyczaj na budynku znajduje się wodomierz i na jego podstawie łatwo określić jaka ilość wody została dopuszczona do instalacji i należy ją przemnożyć przez aktualny koszt wody znajdujący się na fakturze dostawcy. Jeśli takiego licznika wody nie ma należy określić kwotę ryczałtową.

Dlaczego nie należy pokrywać kosztów dopuszczenia wody na budynek z pieniędzy Wspólnoty Mieszkaniowej?

Tylko dlatego, że jest to nieuczciwe względem pozostałych właścicieli. Nie widzę podstaw aby koszt remontu w indywidualnym lokalu został pokryty z pieniędzy pozostałych właścicieli, których on nie dotyczy.

konkurs ofert na wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stępińskiej 6/8 w Warszawie

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

dotyczy: konkursu ofert na wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stępińskiej 6/8 w Warszawie

Rozdział 1. Informacje ogólne

1. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Stępińska 6/8

Warszawa 00-728, ul. Stępińska 6/8

2. Tryb postępowania:

Konkurs ofert.

3. Informacje o zamówieniu umieszczono;

 1. na stronie internetowej m. st. Warszawa

 2. ogłoszenie w branżowych portalach ogłoszeniowych

4. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia

Pana Marka Olszewskiego (administratora nieruchomości) tel. 500-588-585 w godz. od 9:00 do 16:00

5. Informacje dodatkowe;

a) SWZ zawartą na płycie CD, można odebrać w siedzibie Zamawiającego po telefonicznym uzgodnieniu terminu lub można otrzymać pocztą elektroniczną. Odbiór SWZ wiąże się z opłatą w wysokości 200 zł.

b) Zamawiający nie preferuje składania ofert częściowych- dotyczących jedynie jednego zadania.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

d) Kosztorysy ofertowe, które stanowić będą podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia umownego Wykonawcy należy sporządzić bez dokonywania jakichkolwiek zmian.

e) Wymaga się dokonania wizji lokalnych przed przygotowaniem oferty.

f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość spotkania z wybranymi oferentami oraz dopuszcza możliwość anulowania konkursu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Nazwa zamówienia: remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stępińskiej 6/8 w Warszawie polegający na: dociepleniu elewacji, wymianie pokrycia dachowego, remoncie więźby dachowej, remoncie kominów oraz dociepleniu stropodachu nieużytkowego.

 2. Usługa wymaga prowadzenia prac w sposób mało uciążliwy dla mieszkańców.

 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na dwa zadania:

– Zadanie nr I: Docieplenie elewacji z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

– Zadanie nr II: Wymianę pokrycia dachowego, remont więźby dachowej, remont kominów oraz docieplenie stropodachu nieużytkowego.

Rozdział 3. Informacje o planowanym zawarciu umowy ramowej

Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy ramowej.

Rozdział 4. Informacje dotyczące podwykonawstwa.

Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia

 1. Termin wykonania remontu określa się na wiosnę/lato/jesień 2016 r.
 2. Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 36 (60) miesięcy na wszystkie wykonane roboty.

Rozdział 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności,

  2. posiadają wiedzę i doświadczenie,

  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,.

 2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w terminie i wysokości określonej w rozdziale 9 niniejszej SWZ

Rozdział 7. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – dokumenty należy ułożyć w następującej kolejności:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 2. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

 3. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek.

 4. Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż oferowana wartość oraz oświadczenie, ze Oferent wykupi polisę ubezpieczeniową na roboty objęte umową.

 5. Pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do zawarcia umowy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

 6. Formularz nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków zawartych w SWZ.

 7. Formularz nr 2 – Wykaz zrealizowanych robót i referencje

 8. Formularz nr 3 – Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z kopiami uprawnień budowlanych

 9. Formularz nr 4 – Oświadczenie o zapoznaniu się z SWZ i dokonaniu wizji lokalnej

 10. Załącznik nr 1 – Podpisany wzór warunków umowy na remont, traktowany jako akceptacja treści i warunków SWZ

 11. Załącznik nr 2 – Wypełniony „ślepy” kosztorys na prace remontowe

 12. Załącznik nr 3 – Harmonogram prac remontowych

 13. Załącznik nr 4 – Dowód wniesienia wadium

 14. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

 15. Gdy przedstawiona kopia będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości, lub będzie nieczytelna, Zamawiający może zażądać oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Rozdział 8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane pisemnie.

 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnienia niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert.

 3. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWZ bez ujawniania źródła zapytania.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią tej Specyfikacji. Modyfikacja treści SWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.

 5. Zamawiający nie przewiduje zwołania Zebrania Wykonawców.

 6. Wszelka korespondencja winna być kierowana na adres: REPORT Marek Olszewski
  00-715 Warszawa, ul. Czerniakowska 71 lokal 613.

Rozdział 9. Wadium – wymagania

  1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł), na każde z planowanych zadań. W przypadku złożenia oferty całościowej (uwzględniającej dwa zadania) kwota wadium wynosi 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł).

  2. Wadium należy wnieść w złotych polskich.

  3. Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Wspólnoty.

  4. Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do oferty.

  5. Z postępowania o udzieleniu zamówienia zostanie wykluczony Wykonawca, który nie wniesie wadium.

  6. Zamawiający dokona zwrotu wadium:

a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana lub po unieważnieniu postępowania.

   1. Wykonawcy, który wygrał konkurs, Zamawiający zwraca wadium w terminie 14 dni po protokólarnym bezusterkowym odbiorze robót.

   2. Wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert.

  1. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw o których mowa w SWZ.

  2. Wykonawca, którego oferta została wybrana utraci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli:

  1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

  2. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

Rozdział 10. Termin związania ofertą

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 45 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Rozdział 11. Opis sposobu przygotowywania ofert

 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w SWZ.

 4. Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie.

 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim trwałą i czytelną techniką biurową.

 6. Ofertę należy złożyć w kopercie nieprzezroczystej i zamkniętej szczelnie. Kopertę należy zaadresować i dostarczyć Zamawiającemu. Należy podać nazwę i adres Wykonawcy.

 7. Wskazane jest ponumerowanie i parafowanie przez osobę upoważnioną do parafowania oferty, zapisanych stron oferty oraz załączników.

 8. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione
  w czytelny sposób parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną
  do podpisywania oferty.

 9. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione
  do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty.

 10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą zostać dostarczone w formie oryginałów lub czytelnych kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz winny być sporządzone w języku polskim. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

 11. Dokumenty przedstawione w formie oryginałów oraz kserokopii muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty. Niezależnie od powyższego dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone parafą z imienną pieczątką.

 12. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: „Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym wykonawcom razem z protokołem postępowania.

 13. Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej SWZ.

 14. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione
  w niniejszej SWZ.

 15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 16. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie
  z dopiskiem „ZMIANA”. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).

 17. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania oferty

Oferty należy składać w biurze Administratora  – 25.02.2016 czwartek do godz. 16:00

W przesyłkach pocztowych, liczy się data wpływu do Administratora.

Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego.

Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 25 luty 2016 r. O GODZ. 16.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 luty 2016 r.

Rozdział 13. Opis sposobu obliczania ceny oferty i sposobu oceny ofert

 1. Cena oferty jest ceną brutto

 2. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej

 3. Kryterium wyboru oferty jest:

  1. cena – 40 pkt

  2. wiarygodność Oferenta – 15 pkt

  3. doświadczenie zawodowe – 15 pkt

  4. okres gwarancji – 10 pkt

  5. warunki płatności – 10 pkt

  6. czas trwania robót – 10 pkt

3. Zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów

Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

 1. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach gdy:

  1. jej treść nie odpowiada treści SWZ

  2. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

  3. zawiera błędy w obliczeniu ceny

 3. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach:

  1. nie złożenia żadnej oferty spełniającej warunki SWZ

  2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  3. gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Wspólnoty, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

  4. gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiająca podpisanie ważnej umowy.

  5. bez podania przyczyn

Rozdział 15. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom SWZ została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru – uzyskała największą liczbę punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Rozdział 16. Zabezpieczenie rękojmi za wady i gwarancji jakości

 1. Zamawiający będzie żądać do Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5% ceny umownej (netto) w formie potrącenia z faktury.

 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

 3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu pogwarancyjnego po upływie rękojmi i gwarancji jakości.

Rozdział 17. Zawarcie umowy

1. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą przed upływem terminu związania ofertą.

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Rozdział 18. Informacje dot. protokołu

 1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny.

 2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

Rozdział 19. Załączniki od nr 1 do nr 7 stanowią integralną część SWZ:

oferta – wykaz osób S_6_8

oferta – wykaz robót S_6_8

oferta – oswiadczenie WZ S_6_8

oferta – oswiadczenie S_6_8

Umowa

Aby otrzymać pełną dokumentację niezbędną do wzięcia udziału w konkursie należy dokonać wpłaty w wysokości 200 zł na poniższe konto bankowe.

Wspólnota Mieszkaniowa Stępińska 6/8

PKO B.P. numer 58 1020 1026 0000 1402 0245 2142

W tytule przelewu proszę wpisać:

SWZ [imię i nazwisko lub nazwę firmy] oraz o ile system bankowy to umożliwia należy podać adres e-mail na który ma zostać przesłana specyfikacja.

Materiały do konkursu zostaną przesłane na podany adres e-mail lub wedle życzenia przystępującego do konkursu przekazane osobiści na płycie CD.

Zanieczyszczanie trawników

Właściciele psów są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów po swoich psach do wyznaczonych pojemników. Psie nieczystości nie są odpadami niebezpiecznymi i nie ma obowiązku zbierania ich do specjalnych torebek. Można jeśli nie ma wyznaczonych pojemników wrzucać je do komunalnych śmietników oznacza to, że brak koszy i torebek nie zwalnia z obowiązku sprzątania po psie .

Zgodnie z kodeksem wykroczeń  – Kto nie sprząta po swoim psie popełnia wykroczenie. Zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc dostępnych publicznie – dróg, ulic, ogrodów, trawników lub zieleńców podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany. Mandat za niewywiązanie się z obowiązku dostanie ta osoba, pod której opieką znajduje się zwierzę.

Art. 145 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. nr 12, poz. 114).
Art. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391).
Załącznik do uchwały Nr LXXVII/2427/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 r.

Wymiana 45 szt. okien piwnicznych w budynku zabytkowym Górczewska 15A

Poszukujemy wykonawcy wymiany okien piwnicznych zgodnie z projektem w budynku Górczewska 15A w Warszawie

Budynek zabytkowy wpisany do rejestru zabytków pod numerem rej. A-765 decyzją z dnia 03.10.2007

I. Termin składania ofert: do 14.08.2016 do godziny 16.00

II. Termin wykonania zamówienia: przed zimą 2016 r.

III. Miejsce składania ofert:

INTACTO Sp. z o.o.
00-715 Warszawa,
ul. Czerniakowska 71 pokój 613,
tel. (22) 499 52 92
e-mail: biuro@report.pl

IV. Zakres robót:

Kompleksowa wymiana okien w piwnicach zgodnie z projektem oznaczonych jako Op1/Op2.
OKNA DREWNIANE, JEDNORAMOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE, UCHYLNE Z BLOKADĄ

Op1 -22 szt.
Op2 -23 szt.

OKNA JEDNODZIELNE DREWNIANE ZESPOLONE DWUSZYBOWE WZMOCNIONE BUDOWNICTWA MIESZKALNEGO FABRYCZNIE WYKOŃCZONE O POW. 0,2X0,4

OKNA JEDNODZIELNE DREWNIANE ZESPOLONE DWUSZYBOWE WZMOCNIONE BUDOWNICTWA MIESZKALNEGO FABRYCZNIE WYKOŃCZONE O POW. 0,7X1,0M2

V. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie.

VI. Wymagana zawartość oferty:
Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace.
Min. 5 referencji.

Kopie dokumentów NIP, REGON, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

„Oferta na wykonanie wymiany okien piwnicznych w budynku przy ulicy Górczewskiej 15A”

lub przesłać na poniższy adres e-mail: biuro@report.pl

VII. Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie najpóźniej do 20 sierpnia 2016 r.

IMG_20160803_103730

zalecenia
wymagania_projektanta
rozwiazania_projektowe
wymary_okien
opis_techniczny

URUCHOMIENIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Administracji Wspólnoty Mieszkaniowej przypomina, że ze względu na planowane uruchomienie instalacji c.o. i rozpoczęcie sezonu grzewczego konieczne jest sprawdzenie instalacji centralnego ogrzewania.

W związku z powyższym prosimy o ustawienie zaworów na grzejnikach na maksymalne otwarcie co umożliwi niezbędne odpowietrzenie instalacji i zagwarantuje późniejszą prawidłową prace ogrzewania.

Równocześnie przypominamy, że po rozpoczęciu ogrzewania należy natychmiast zgłaszać wszelkie zauważone usterki do administracji budynku.

Zmiana adresu Zakładów Energetyki Cieplnej w Warszawie

Uprzejmie informujemy, że Zakłady Energetyki Cieplnej (ZEC) opuszczają swoje dotychczasowe siedziby.

Przeprowadzka odbywa się etapami wg. poniższego harmonogramu:

ZEC Północ (Jagiellońska 45) – 12.09.2016r.

ZEC Zachód (ul. Pawińskiego 30) – 19.09.2016r.

ZEC Wschód (ul. Lizbońska 1) – 26.09.2016r.

ZEC Południe (ul. Wejnerta 27) – 03.10.2016r.

W celu załatwienia wszelkich spraw związanych z dostawą ciepła, prosimy o odwiedzenie Biura Sprzedaży Veolii Energia Warszawa przy ul. Puławskiej 2 (budynek Plac Unii, wejście C, II piętro) lub o kontakt telefoniczny pod numerem 22 6585858.

Wspólnota Mieszkaniowa Górczewska 15A poszukuje osoby lub firmy sprzątającej.

Wspólnota Mieszkaniowa zlokalizowana na Woli ul. Górczewska 15A poszukuje firmy sprzątającej. Zainteresowani proszeni są o przygotowanie oferty cenowej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3000 m2. Trzy duże klatki schodowe.

Podstawowym i głównym obowiązkiem firmy sprzątającej jest zapewnienie utrzymania w należytej czystości i porządku części wspólnych nieruchomości, chodnika (tylko częściowo) przy budynku, powierzchni podwórka (w zakresie należącym do Wspólnoty) oraz miejsca wokół śmietnika.

W szczególności do obowiązków należy:

– sprzątanie w/w powierzchni wspólnych nieruchomości, w tym wszystkich klatek schodowych (przynajmniej 1 x tygodniowo) oraz dbanie o porządek na klatkach.

– mycie drzwi do piwnic, poręczy, kloszy, gablot, ścian malowanych farbami olejnymi (lamperii), grzejników, drzwi wejściowych na klatki schodowe, usuwanie kurzu z parapetów, grzejników, skrzynek na listy, balustrad, domofonów, drzwi wejściowych do klatek schodowych.

– dokładne zmywanie przy użyciu środków czystości wszystkich klatek schodowych,

– mycie drzwi wejściowych na parterze każdej klatki schodowej,

– zmywanie podestów parterów wszystkich klatek schodowych.

– porządkowanie i sprzątanie korytarzy piwnicznych, pralni, schodów, podestów strychowych, pomieszczeń technicznych jak np. węzeł cieplny, pomieszczenie wlotu gazu, wodomiaru. Mycie okien na klatkach schodowych w dniach: 15. IV, 30.VI, 14.VII, 30.X (w przypadku gdy w w/w dni przypada dzień świąteczny, pracę należy wykonać w dniu poprzedzającym).

– Sprzątanie pomieszczenia przekazanego na cele socjalne, pomieszczenia wspólnoty.

Czynności wykonywane na zewnątrz budynku

1. Sprzątanie w/w chodnika przy budynku, powierzchni podwórka oraz śmietnika (zbieranie śmieci z terenów zielonych i zamiatanie powierzchni utwardzonych).

2. W okresie opadów atmosferycznych oczyszczanie terenu objętego obowiązkami dozorcy ze śniegu, lodu i błota, usuwanie gołoledzi poprzez posypywanie chodników piaskiem lub solą, a także pryzmowanie śniegu po opadach w godz. 6- 8 i 16 -18 oraz w innych godzinach w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

3. W sezonie – bieżąca pielęgnacja zieleni na powierzchni należącej do wspólnoty (do wspólnoty należy niewielka powierzchnia – nie chodzi o całe podwórko).

Pozostałe obowiązki

1. Zgłaszanie usterek i niezwłoczne zawiadamianie Administratora budynku o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu instalacji i urządzeń technicznych, o powstałych uszkodzeniach w budynku i jego otoczeniu (zgłoszenie należy odnotować w specjalnie do tego celu prowadzonym rejestrze. Zapis winien zawierać datę i godzinę przekazania wiadomości, treść zgłoszenia i nazwisko osoby która je przyjęła).

2. Wywieszanie flag w dniach świąt i uroczystości państwowych.

3. Terminowe dostarczanie korespondencji do lokali niezwłocznie po jej otrzymaniu od Administratora.

4. Bieżąca aktualizacja dostarczonych przez Administratora informacji na tablicach znajdujących się na klatkach schodowych oraz usuwanie wszelkich reklam i ulotek z budynku, jego klatek schodowych, tablic informacyjnych.

5. Stały nadzór nad budynkiem jego otoczeniem, kontrola samozamykaczy i smarowanie zamków w drzwiach wejściowych do klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń wspólnych, zamknięć okien na terenie nieruchomości wspólnej a w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu, uszkodzenia lub awarii dokonanie niezbędnego zabezpieczenia i powiadomienie Administracji (materiały niezbędne do dokonania naprawy zakupione będą, po zaakceptowaniu przez Zarząd Wspólnoty, na koszt Wspólnoty Mieszkaniowej). Wymiana przepalonych żarówek na klatkach schodowych i nad wejściem do klatek schodowych.

6. Utrzymanie w należytym stanie powierzonego sprzętu i narzędzi.

7. Spisywanie raz w miesiącu liczników głównych wody i liczników elektrycznych zawsze ostatniego dnia miesiąca.

8. Przestawianie kontenerów w przypadku takiej konieczności.

Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach piwnicznych i na klatkach schodowych oraz zakaz przebywania w w/w pomieszczeniach osób postronnych.

Oferty tyko z podaną ceną usługi prosimy kierować na poniższe adresy:
marek@report.pl
biuro@report.pl
lub proszę o przesłanie oferty cenowej pocztą na poniższy adres:

INTACTO | ul. Czerniakowska 71 | 00-715 Warszawa

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny 500 588 585

Kontakt Marek Olszewski 500 588 585

Kontakt – Kraków

Adres firmy:

Prowadź do biura w Krakowie

INTACTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Ul. Świętokrzyska 12 lok. 518
30-015 Kraków
NIP: 521-366-59-96

Godziny otwarcia biura :  od poniedziałku do piątku 8:00 -15:00

Content not available.
Please allow cookies by clicking Accept on the banner

Kontakty:
Tel.: (12) 430 22 66
e-mail: biuro@czynsze.com

Księgowość:
Elżbieta Korona-Pogwizd tel. 530 301 911
e-mail: elzbieta.korona-pogwizd@czynsze.com

Administrator :
Zbigniew Wdowiak tel. 530 911 955

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA FINANSUJE AWARIE TYLKO W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI.

POZOSTAŁE AWARIE MIESZKAŃCY POKRYWAJĄ Z WŁASNYCH ŚRODKÓW.

Kontakt – Warszawa

Adres firmy:

Prowadź do biura w Warszawie 

INTACTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Targowa 67 lokal 2A (domofon nr 52)
03-729 Warszawa
NIP: 521-366-59-96

Godziny przyjęć stron w biurze Administracji:
Poniedziałek – Czwartek 8:00 – 16:00, Piątek 9:00 – 15:00

Content not available.
Please allow cookies by clicking Accept on the banner

Kontakty:
Tel.: (22) 407 07 00
Tel.: (22) 842 19 65
Tel.: (22) 425 99 48
e-mail: biuro@czynsze.com

Księgowość | Wyjaśnianie wpłat:

Obsługa finansowo – księgowa dla budynków:
ul. Sielecka, ul. Stępińska (do numeru 40), ul. Kazimierzowska, ul. Ligocka, ul. Suligowskiego
Anna Staniaszek tel. 506 194 484
e-mail: anna.staniaszek@aposta.pl

Obsługa finansowo – księgowa dla budynków:
ul. Grochowska
ul. Podchorążych
ul. Targowa (od numeru 60)
Monika Orzechowska
e-mail: monika.orzechowska@czynsze.com

Obsługa finansowo – księgowa dla pozostałych budynków:
Aleksandra Glińska tel. (22) 425 99 48
e-mail: aleksandra.glinska@czynsze.com

Obsługa finansowo – księgowa dla budynków w Otwocku:
Teresa Kujawska tel. 502 599 388, e-mail: teresa_kujawska@op.pl

Administratorzy:  
Jakub Bąk tel. 530 055 250 e-mail: kuba@czynsze.com
Artur Piłat tel. 603 418 878 e-mail:  artur.pilat@czynsze.com

Koordynator ds. Zarządzania Nieruchomościami:
Sylwia Fudała-Kowalczuk tel. 530 301 750 e-mail: sylwia@czynsze.com

Zgłaszanie awarii:
Uwaga: W przypadku konserwacji gwarancyjnych aktualne numery telefonów znajdują się na tablicach informacyjnych na klatkach schodowych.

Pogotowie elektryczne po godzinie 16.00-8.00 Draber tel. 506 123 906
Pogotowie hydrauliczne po godzinie 16.00-8.00 Zalas tel. 608 069 881

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA FINANSUJE AWARIE TYLKO W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI. POZOSTAŁE AWARIE MIESZKAŃCY POKRYWAJĄ Z WŁASNYCH ŚRODKÓW.