Wynajem kilku lokali to już działalność gospodarcza.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że jeśli ktoś wynajmuje kilka mieszkań, to nie ma prawa do niższego podatku przewidzianego dla najmu prywatnego. Musi płacić jak firma – pisze “Gazeta Wyborcza”.

Urząd skarbowy uznał, że nie może być mowy o ryczałcie, bo lokal przeznaczony do najmu prywatnego, nie dotyczy wynajmu większej liczby mieszkań, które należy uznać za “prowadzoną działalność gospodarczą” co wiąże się z dodatkowymi kosztami, np. opłacaniem składek ZUS oraz dodatkowymi obowiązkami, takimi jak konieczność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zainteresował Cię ten temat więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem:

Czytaj więcej

Źródło: Gazeta Wyborcza

Co zrobić z poświąteczną choinką?

Akcja „Ciepło z natury”
Od 7 stycznia do 31 marca 2019 roku trwa zbiórka poświątecznych, naturalnych choinek realizowana w ramach akcji „Ciepło z natury”.
Zbiórka choinek jest realizowana przez firmy odbierające odpady komunalne w dzielnicach.
Należy oczyścić choinkę z dekoracji, stojaka lub doniczki przed umieszczeniem jej w odpowiednim pojemniku na odpady wielkogabarytowe lub w wyznaczonym miejscu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych przy altanie śmietnikowej.
Dzięki recyklingowi poświątecznych choinek zmniejszy się produkcja m.in. CO2 na terenie Warszawy. Choinki zostaną przetworzone w zielone paliwo. Ocenia się, że ten sposób postepowania pozwala 5-krotnie zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
Organizatorami akcji jest Miasto Stołeczne Warszawa oraz Segromet Sp. z o.o.

Zbiórka świątecznych drzewek w doniczkach
Lasy Miejskie Warszawa organizują zbiórkę poświątecznych drzewek w doniczkach, które zostaną następnie posadzone podczas sprzyjających warunków pogodowych.
W soboty 12 i 19 stycznia 2019 r. (w godz. 10.00-14.00) warszawscy leśnicy przeprowadzą zbiórkę iglaków. 12 stycznia 2019 r. będą obecni w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, przy ul. Rydzowej 1 (w Lesie Kabackim)
19 stycznia 2019 r. choinkowa zbiórka prowadzona będzie w głównej siedzibie warszawskich leśników, przy ul. Korkowej 170A
Oddaj choinkę do PSZOK-u
Poświąteczną choinkę możemy zawieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-u.
PSZOK dla lewobrzeżnej części Warszawy (Bielany, Bemowo, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz) mieści się przy ul. Zawodzie 1.
PSZOK dla prawobrzeżnej części Warszawy (Białołęka, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła) jest zlokalizowany przy ul. Płytowej 1.
PSZOK-i przyjmują odpady w godzinach:
·        od poniedziałku do piątku 14:00 –20:00
·        w soboty 9:00 – 20:00
(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Informacja dla mieszkańców w zakresie korzystania z PSZOK

W przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115

Zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

1. Postępowanie w sprawie przekształcenia.
Przekształcenie następuje z mocy prawa, wobec tego nie jest wymagane złożenie wniosku.
Fakt przekształcenia jest jedynie potwierdzany w wydawanym przez organ zaświadczeniu przy czym wydawane jest ono z urzędu bądź na wniosek (za opłatą 50 zł.).

2. Nieruchomości podlegające przekształceniu:
− zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
− zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
(ewentualnie na nieruchomości mogą znajdować się budynki gospodarcze, garaże lub inne obiekty czy urządzenia budowlane umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych).

3. Nieruchomości niepodlegające przekształceniu:
− niezabudowane,
− zabudowane wyłącznie garażami,
− zabudowane budynkami o innej funkcji niż mieszkalna (np. budynki handlowo-usługowe, biurowe),
− zabudowane zarówno budynkami o funkcji mieszkalnej, jak i niemieszkalnej (konieczność wydzielenia części nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi)

4. Podmioty uprawnione do przekształcenia:
− osoby fizyczne,
− osoby prawne.
Jeżeli użytkownik wieczysty jest cudzoziemcem i przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wymagają, aby uzyskał zezwolenie na nabycie nieruchomości, to przekształcenie może nastąpić wyłącznie w sytuacji legitymowania się zezwoleniem.

5. Zaświadczenie jako dokument potwierdzający fakt przekształcenia.
Organ, do którego dotychczas były wnoszone opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, po przeprowadzeniu weryfikacji, wydaje zaświadczenie:
− z urzędu, w terminie 12 miesięcy od 1 stycznia 2019 roku – brak opłaty skarbowej,
− na wniosek dotychczasowego użytkownika wieczystego, w terminie 4 miesięcy od daty złożenia wniosku – z chwilą złożenia wniosku, należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 50 zł.
Sąd właściwy do prowadzenia ksiąg wieczystych dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę za przekształcenie (w dziale III księgi), na podstawie zaświadczenia przekazanego przez organ, który je wydał. Za dokonanie tych wpisów w księgach wieczystych nie pobiera się opłat sądowych.
W przypadku, gdy dotychczasowy użytkownik wieczysty wystąpi o wydanie zaświadczenia, a organ stwierdzi, że nie nastąpiło przekształcenie z mocy prawa, wówczas organ zobowiązany jest wydać postanowienie, na które służy zażalenie.
Treść zaświadczenia:
− oznaczenie nieruchomości gruntowej lub lokalowej, według ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości,
− potwierdzenie przekształcenia,
− informacje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty jednorazowej i zasadach jej wnoszenia,
− pouczenie o możliwości złożenia wniosku jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty,
− oznaczenie i datę wydania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości (w przypadku istnienia takiego obowiązku).

6. Opłaty za przekształcenie:
− Wysokość opłaty za przekształcenie wnoszona będzie przez okres 20 lat w kwocie równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby na dzień 1 stycznia 2019 roku.
− Termin wniesienia opłaty należnej za 2019 rok – do 29 lutego 2020 roku.
− W kolejnych latach opłatę należy wnosić w terminie do 31 marca każdego roku.
− Właściciel może w każdym czasie zadeklarować chęć jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej.
− Wysokość opłaty, terminy oraz zasady jej wnoszenia zostaną szczegółowo podane w zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie.
− Jeżeli trwa postępowanie w sprawie aktualizacji opłaty rocznej lub stawki procentowej, to jest ono kontynuowane również po 1 stycznia 2019 roku. W takiej sytuacji opłata przekształceniowa stanowi równowartość dotychczasowej opłaty rocznej. Jeżeli w wyniku zakończenia sporu zostanie ustalona nowa wysokość opłaty, wówczas organ zawiadomi właściciela o konieczności dopłaty do wnoszonej dotychczas opłaty. Opłata wynikająca z aktualizacji obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

7. Bonifikaty od opłaty za przekształcenie.
Od 1 stycznia 2019r. obowiązuje Uchwała nr LXXV/2128/2018 z dnia 18 października 2018 roku Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r. poz. 10156).
W uchwale wskazano, że wyraża się zgodę na udzielenie 98% bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym w sytuacji wniesienia opłaty jednorazowej.
Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wówczas organ poinformuje o wysokości opłaty przekształceniowej i wówczas udzieli obowiązującą bonifikatę.
Wniosek o bonifikatę może być rozpatrzony dopiero po wydaniu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia.

8. Zasady przekształcenia przy trwającym postępowaniu o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku.

Postępowania rozpoczęte i niezakończone do 31 grudnia 2018r. zostaną umorzone, jeżeli współużytkownik bądź współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę nie złożą do 31 marca 2019r. organowi oświadczenia o prowadzeniu postępowania w trybie ustawy z 29 lipca 2005r. W takim przypadku przekształcenie nastąpi na mocy ustawy z 20 lipca 2019r. czyli z mocy prawa.
Pisma, wnioski, podania w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkalne w prawo własności tych gruntów należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ochota.
Pismo w treści powinno zawierać: imię i nazwisko właściciela lokalu, adres nieruchomości, oznaczenie księgi wieczystej gruntowej i lokalowej, adres do doręczeń oraz zakres żądania: wydanie zaświadczenia o przekształceniu (z opłatą 50 zł.) lub zamiar jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej z jednoczesnym wnioskiem o udzielenie obowiązującej bonifikaty (bez opłaty i bez żadnych dodatkowych dokumentów, zaświadczeń).
Organ wydaje odpowiednią informację, w której określi wysokość opłaty przekształceniowej, termin jej wniesienia oraz wskaże numer konta na który wpłata powinna zostać wniesiona.
Wszelkich informacji związanych z zagadnieniami związanymi z ww. zapisami udzielają pracownicy Wydziału Nieruchomości.