10-21 października 2017 r. – 4. urodziny inicjatywy lokalnej.

Szanowni Mieszkańcy!

W październiku obchodzone są w Warszawie 4. urodziny inicjatywy lokalnej – narzędzia, z którego mogą korzystać mieszkańcy W-wy, kiedy chcą zrealizować swój pomysł na lokalne działania.

Z tej okazji organizowany jest specjalny urodzinowy Kurs Inicjatywy Lokalnej dla mieszkańców. Będzie on poświęcony organizacji pikników, świąt i innych wyjątkowych wydarzeń sąsiedzkich – może ktoś z Państwa chciałaby wziąć w nim udział?

Zajęcia będą odbywać się od 10 do 21 października 2017 r. w godzinach popołudniowych. Udział w kursie jest bezpłatny.

Podczas cyklu pięciu spotkań będzie można dowiedzieć się nie tylko o technicznych aspektach realizacji inicjatywy lokalnej, ale również wziąć udział w warsztatach dotyczących m.in. lokalnej promocji, tworzenia plakatów czy gotowania na wydarzenie sąsiedzkie. Wszystkie spotkania poprowadzą praktycy i specjaliści w swoich dziedzinach. W załączeniu przesyłam dokładny program kursu i zaproszenie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zapisy są obowiązkowe. Trzeba przesłać wiadomość potwierdzającą chęć udziału na maila: inicjatywa@um.warszawa.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod numer:  22 44 33 184, 22 44 33 484 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-15).

Zaproszenie                              Program

ZAPRASZAMY

Źródło: http://www.inicjatywa.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/rusza-kurs-inicjatywy-lokalnej-4-urodziny-inicjatywy

 

Potwierdzenie złożenia wniosków (Mokotów)

Szanowni Państwo,

oświadczamy, że przekazane nam wnioski o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności zostały złożone w Urzędzie Miasta przy ul. Rakowieckiej 25/27.

Potwierdzenia złożenia wniosków zostaną dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych w zamkniętych kopertach.

Jednocześnie informujemy, że osoby które nie przekazały wniosków do administracji, nadal mają możliwość złożenia dokumentów bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Rakowieckiej 25/27 w Warszawie stanowisko N.

Osoby które złożyły wniosek indywidualnie prosimy o maila zwrotnego.

Od dnia 11.09.2017 r. – Zmiana wzorów wniosków o przekształcenie użytkowania wieczystego

Szanowni Państwo,

W dniu wczorajszym nastąpiła zmiana wzoru wniosków prosimy o wypełnianie nowych wniosków znajdujących się na końcu wpisu – załączniki do pobrania . Poniżej informacje zamieszczone na stronie m. st. Warszawa.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy

Numer karty:

GK-02-09

Krok po kroku:
 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Dołącz wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Złóż wniosek w Urzędzie Dzielnicy właściwym dla położenia nieruchomości.
Wymagane dokumenty:

Informacje o stanie prawnym nieruchomości wynikające z w/w dokumentów muszą być aktualne i tożsame.

 

 1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości podpisany przez wszystkie osoby będące użytkownikami wieczystymi. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści, z zastrzeżeniem ust. 2., który stanowi, że z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Mając na uwadze powyższe: wniosek złożony przez użytkowników wieczystych nie reprezentujących  50% udziałów w prawie użytkowania wieczystego nie będzie stanowił podstawy do wszczęcia postępowania administracyjnego.
 2. Odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.
 3. Odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości lokalowej.
  Wydruki treści wyświetlonych w trybie przeglądania księgi wieczystej nie posiadają mocy dokumentów wydawanych przez sąd, art. 364 ust. 7 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. u. z 2017r., poz.  1007 j.t. ze zm.).
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej .

Dodatkowe dokumenty *:

 1. Aktualny odpis z Krajowego  Rejestru Sądowego.
 2. Pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania strony w przedmiotowym postępowaniu wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – jeżeli strona działa przez pełnomocnika.
 3. Dokumenty przedstawiane przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (przedsiębiorcy):
  Obowiązek dołączenia powyższych dokumentów następuje na wezwanie organu po wykonaniu wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego.
  – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu o pomoc de minimis (Załącznik Nr 1 lub Nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) – dostępny na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php,
  – zaświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis  – przyznaną w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych.
 4. Wyciąg ze statutu/umowy spółki w części dotyczącej właściwości organów do działania w zakresie nabywania nieruchomości.
 5. Uchwała właściwego organu wyrażającego zgodę na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności danej nieruchomości.
 6. Dokument będący podstawą nabycia prawa użytkowania wieczystego (umowa sprzedaży, umowa zamiany, orzeczenie sądu, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, itp.).

*Składane tylko przez określone kategorie podmiotów/mające na celu przyspieszenie procedury

Opłaty:
 1. Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowi różnicę wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej i wartości prawa użytkowania wieczystego, które w operacie szacunkowymokreśla rzeczoznawca majątkowy.
 2. Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł za dokonanie czynności urzędowej na podstawie wniosku w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – część I pkt. 53 załącznika w/w ustawy o opłacie skarbowej.
 3. Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, od każdego stosunku pełnomocnictwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 t.j.) z zastrzeżeniem zwolnień wynikających z załącznika dołączonego do w/w ustawy (np. pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Opłata na rachunek właściwego Urzędu Dzielnicy

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru:

Właściwy Urząd Dzielnicy.

Jednostka odpowiedzialna:

Burmistrz właściwego Urzędu Dzielnicy.

Termin odpowiedzi:

Zgodnie z art. 35 k.p.a., załatwienie wymagające postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jednakże do tych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 36 k.p.a., o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stronie służy prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem organu I instancji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi:
 1. W trakcie postępowania organ może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, uaktualnienia dokumentów już złożonych, występować do innych organów z prośbą o podanie informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
 2. Wszystkie załączniki powinny stanowić oryginały dokumentów lub ich odpisy, kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. W przypadku złożenia niepotwierdzonych odpisów lub kopii należy oryginały przedłożyć do wglądu. Zgodnie z art. 76a § 2 k.p.a. zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego (art. 76 a § 3 k.p.a.).
 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania, zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a.
 4. Uprawnieni do przekształcenia:
  – osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych oraz ich następcy prawni,
  – osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego oraz następcy prawni w/w osób,
  – spółdzielnie mieszkaniowe będące w dniu 13 października 2005 r. właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży oraz ich następcy prawni.
 5. Nieodpłatne przekształcenie przysługuje:
  – osobom  fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa, przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) i ich następcom prawnym;
  – spółdzielniom mieszkaniowym lub ich następcom prawnym, będących użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości, które uzyskały użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa, przed 5 grudnia 1990 r. oraz na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279).
 6. Bonifikaty od opłaty za przekształcenie uregulowane są:
  –  w art. 4 ust. 7-10 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
  –  w uchwale nr L/1217/2017„w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych”.
 7. Zgodnie z art. 4 ust. 15 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, organ żąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, spółdzielni mieszkaniowej w przypadku ustanowienia odrębnej własności na rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ może odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty, za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku.
 8. Rozłożenie opłaty z tytułu przekształcenia na raty – możliwe jest na czas nie krótszy niż 10 lat  i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat. Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty podlega, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
 9. Zgodnie z art. 5a ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.
  Dla celów pomocy publicznej jedynymi wiążącymi przepisami w zakresie pojęcia działalności gospodarczej i przedsiębiorcy są przepisy unijne tj. zgodnie z art. 1 Załącznika do Rozporządzenia Nr 651/2014 Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art 107 i 108 Traktatu, za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną (osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą). Pojęcie przedsiębiorcy na gruncie prawa UE obejmuje swym zakresem wszelkie kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od ich formy prawnej i źródeł finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy. Nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności. W związku z powyższym działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, prowadzić mogą także różnorodne podmioty typu non-profit (np. fundacje czy stowarzyszenia), a także instytucje kultury czy jednostki badawczo-rozwojowe. Za przedsiębiorcę może również zostać uznana osoba fizyczna, oferująca na rynku produkty lub usługi (np. wynajmująca  nieruchomość), która w ogóle nie  figuruje  w  żadnych  rejestrach przedsiębiorców. Przy ocenie charakteru danej działalności sądy unijne kierują się możliwością występowania na określonym rynku rzeczywistej lub potencjalnej konkurencji ze strony innych podmiotów.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 83).
 2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r., Sygn. akt K 29/13 (Dz. U. z 2015 r., poz. 373).
 3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 t. j.).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2014.1087 j. t. ze zm.).
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016.1827 t.j.).
 7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U.2016.1808. j. t. ze zm.).
 8. Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010.53.311 ze zm.).
 9. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L nr 352) w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
 10. uchwała nr L/1217/2017„w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych”
Wymagane załączniki:
 1. część A wniosku – wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 2. część B1 wniosku – osoby fizyczne
 3. część B2 wniosku – spółdzielnie mieszkaniowe
 4. część B3 wniosku – osoby prawne
 5. załącznik 1
 6. wniosek o udzielenie bonifikaty

Źródło :  http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/przekszta-cenie-prawa-u-ytkowania-wieczystego-w-prawo-w-0

Załączniki do pobrania
 1. część A wniosku – wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Plik: czesc_a_wniosku.pdf, rozmiar pliku: 30.39 KB).
 2. część B1 wniosku – osoby fizyczne (Plik: czesc_b1_wniosku-osoby_fizyczne.pdf, rozmiar pliku: 42.67 KB).
 3. część B2 wniosku – spoldzielnie mieszkaniowe (Plik: czesc_b2_wniosku_-_spoldzielnie_mieszkaniowe.pdf, rozmiar pliku: 43.24 KB).
 4. częśćB3 wniosku – osoby prawne (Plik: czesc_b3_wniosku-osoby_prawne.pdf, rozmiar pliku: 41.07 KB).
 5. załącznik 1 (Plik: zalacznik_1.pdf, rozmiar pliku: 14.41 KB).
 6. wniosek o udzielenie bonifikaty (Plik: wniosek_o_udzielenie_bonifikaty.pdf, rozmiar pliku: 31.63 KB).

Zasady zbiórki odpadów komunalnych w Warszawie po 1 lipca 2017 roku

Zasady zbiórki odpadów komunalnych w Warszawie po 1 lipca 2017 roku pozostają bez zmian. Zmiany w zakresie segregacji zaczną planowo obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

Z uwagi na obowiązujące umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy, zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) zaczną planowo obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. i wejdą w życie dopiero po zawarciu nowych, odpowiednio zmodyfikowanych umów. Analizy prowadzone przez miasto wskazują, że konsekwencją wprowadzenia zasad wskazanych w Rozporządzeniu będzie wprowadzenie 2 nowych frakcji dla mieszkańców – papier i bio. Wiązać się to będzie z dostawieniem dwóch nowych pojemników do punktów odbioru odpadów.

– Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi wynikają z naszych zobowiązań w Unii Europejskiej. Musimy mieć na uwadze konieczność osiągnięcia wymaganych prawem unijnym poziomów odzysku – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy i dodaje – Warszawa planuje prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych zachęcających mieszkańców gminy do selektywnej zbiórki odpadów, tak aby w kolejnych latach zwiększać selektywną zbiórkę odpadów, a tym samym móc osiągać coraz wyższe wymagane poziomy recyklingu.

Aktualny system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie m.st. Warszawa obejmuje odbiór od właścicieli nieruchomości 3 frakcji odpadów (segregowane suche – pojemnik/worek czerwony, szkło opakowaniowe – pojemnik/worek zielony, zmieszane odpady komunalne – pojemnik/worek czarny). Od mieszkańców odbierane są odpady wielkogabarytowe i odpady zielone. System obsługuje 103 tysiące punktów odbioru (ponad 185 tysięcy pojemników, a z ponad 30 tysięcy punktów odbiór w workach). Każdego dnia odbieranych jest 1,7 tysiąca ton odpadów przez ponad 270 pojazdów. Średni, dzienny koszt usług świadczonych przez warszawskich operatorów systemu wynosi około 800 tys. zł.

Podsumowanie systemu odbioru odpadów komunalnych w Warszawie w 2016 roku
W 2016 roku zanotowano znaczący wzrost łącznej masy frakcji odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło, w stosunku do lat poprzednich. To dowód na lepszą jakościowo selektywną zbiórkę odpadów komunalnych wśród mieszkańców m.st. Warszawy. W skali całego miasta odpady zbierane selektywnie stanowiły w 2016 r. 25,53% całego strumienia odebranych odpadów komunalnych. Można zauważyć znaczący wzrost zbierania odpadów w sposób selektywny w porównaniu do lat poprzednich. Jednakże mimo, iż ponad 90% mieszkańców zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów to nadal większość odbieranych odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy stanowią odpady zmieszane (prawie 75%).

Warszawa osiągnęła wymagane poziomy:

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, który wyniósł 3,66% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2016 r. nie powinien przekroczyć 45%);
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło, który wyniósł 19,9% (wymagany poziom w 2016 r. powinien wynosić, co najmniej 18%);
Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, który wyniósł 99,3% (dopuszczalny poziom w 2016 r. powinien wynosić, co najmniej 42%).

Źródło: Urząd m.st. Warszawy

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/zasady-segregacji-odpad-w-w-stolicy-od-1-lipca-bez-zmian

Użytkowanie wieczyste: Tanie przekształcenie we własność w stolicy

Informujemy,  że od dnia 4 lipca warszawiacy będą mogli uwłaszczyć się na bardzo korzystnych warunkach na miejskich gruntach. W przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego we własność ze składaniem wniosków trzeba się jednak spieszyć. Osoby zainteresowane uwłaszczeniem zachęcamy do zapoznania się z artykułem zamieszczonym pod poniższym linkiem.

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1054949,uzytkowanie-wieczyste-przeksztalcenie-warszawa.html

Źródło: Gazeta Prawna
Użytkowanie wieczyste:
Tanie przekształcenie we własność w stolicy
autor: Anna Krzyżanowska 03.07.2017, 07:32; Aktualizacja: 03.07.2017, 08:21

Kto zapłaci za wymianę grzejnika w lokalu?

To zależy przede wszystkim od sytuacji prowadzącej do konieczności jego wymiany. Jeśli ingerencja w instalację centralnego ogrzewania ma miejsce na prośbę właściciela, który wykonuje remont lokalu bezsprzecznie powinien za nią zapłacić. W przypadku awarii co do której nie ma wątpliwości, że nie została ona spowodowana przez właściciela lokalu całkowity koszt usunięcia awarii pokrywa Wspólnota Mieszkaniowa. Sytuacja ta ma miejsce w zdecydowanej większości przypadków gdzie grzejniki stanowią cześć wspólną i doszło do ich rozszczelnienia.
Najczęstszym przypadkiem poza awarią w którym dochodzi do konieczności spuszczenia wody z pionu jest remont lokalu i np. wymiana grzejnika na prośbę właściciela. W takim przypadku niezmiernie istotne jest skonsultowanie możliwości wymiany grzejnika lub przerobienia instalacji centralnego ogrzewania w lokalu z konserwatorem budynku. Tylko on będzie w stanie na podstawie projektu wskazać jaki grzejnik zastosować zamiennie i czy wola właściciela co do ingerencji w instalację jest możliwa do zrealizowania.

UWAGA!

Dowolna wymiana grzejnika na znacznie większy objętościowo może doprowadzić do natychmiastowego niedogrzewania lokali powyżej podpiętych do tego samego pionu.
Niejednokrotnie również wymysły właścicieli prowadzą do zmiany położenia grzejnika w lokalu co może powodować jego zapowietrzanie i oczywiście telefony do administratora z prośbą o interwencję ponieważ zeszłej zimy „grzało”.

Dlaczego jeśli nie mamy do czynienia z awarią nie należy wymieniać grzejników zimą?

Głównie dlatego, że w sezonie grzewczym będzie to uciążliwe dla pozostałych mieszkańców. Niejednokrotnie wykonawcy remontu mogą być niewykwalifikowanymi przybyszami ze wschodu co narazi na szwank nerwy administratora, który będzie się tłumaczył pozostałym mieszkańcom wyłączonego pionu dlaczego nie „grzeją”. Niekompetencja niektórych wykonawców naprawdę może zaskoczyć. Osobiście spotkałem się z hydraulikiem, który zdemontował wodomierz bez zamknięcia pionu i spuszczenia z niego wody zalewając na szczęście jedynie piwnice ponieważ lokal był na parterze. Na domiar złego sytuacja ta miała miejsce o godzinie 8.00 rano kiedy mieszkańcy zazwyczaj myli się przed wyjściem do pracy.
Powód drugi po każdym spuszczeniu wody z pionu musi zostać on ponownie nawodniony i odpowietrzony (czasami nawet kilka razy) co może spowodować konieczność wchodzenia do lokali na ostatnich kondygnacjach. Nie wszyscy właściciele będą z tego powodu zadowoleni. Może też się zdarzyć, że zawór spustowy znajduje się w piwnicy właścicielskiej i aby się do niego dostać należy zrobić to za zgoda i w obecności właściciela piwnicy.

Warto poinformować o wszelkich niedogodnościach związanych z wymianą grzejników w sezonie grzewczym właścicieli i kategorycznie nie wyrażać zgodny na jakąkolwiek ingerencję w instalację centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym.
Po zakończeniu sezonu grzewczego oczywiście jeśli zmiany w lokalu są dopuszczalne i nie zakłócą pracy instalacji centralnego ogrzewania należy właścicielowi umożliwić przeróbkę instalacji lub wymianę grzejnika.

Rezygnacja z części instalacji centralnego ogrzewania.

Niektórzy właściciele rezygnują np. z grzejników w łazience jednak zanim wyrazimy na to zgodę ja osobiście praktykuje oświadczenie, że w przypadku sprzedaży lokalu sprzedający poinformuje nowego nabywca, że przywrócenie stanu pierwotnego nie zostanie wykonane na koszt Wspólnoty Mieszkaniowej.

Sprawa najważniejsza ile to kosztuje?IMG_20150704_123740

W przypadku awarii oczywiste jest, że koszt jej usunięcia pokryje Wspólnota Mieszkaniowa.
Jeśli jednak woda z pionu ma być spuszczona na wniosek właściciela wykonującego remont należy obciążyć zlecającego kosztami nawodnienia budynku (dopuszczenia wody do instalacji) oraz kosztami pracy konserwatora. Najwygodniej jeśli Wspólnota Mieszkaniowa wystawi notę obciążeniową za dopuszczenie wody do instalacji centralnego ogrzewania na zlecającego, a on osobiście rozliczy się dodatkowo z konserwatorem. Unikniemy zazwyczaj niepotrzebnych negocjacji cenowych z właścicielem, który koszt robocizny konserwatora ustali z nim bezpośrednio.
Zazwyczaj na budynku znajduje się wodomierz i na jego podstawie łatwo określić jaka ilość wody została dopuszczona do instalacji i należy ją przemnożyć przez aktualny koszt wody znajdujący się na fakturze dostawcy. Jeśli takiego licznika wody nie ma należy określić kwotę ryczałtową.

Dlaczego nie należy pokrywać kosztów dopuszczenia wody na budynek z pieniędzy Wspólnoty Mieszkaniowej?

Tylko dlatego, że jest to nieuczciwe względem pozostałych właścicieli. Nie widzę podstaw aby koszt remontu w indywidualnym lokalu został pokryty z pieniędzy pozostałych właścicieli, których on nie dotyczy.

konkurs ofert na wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stępińskiej 6/8 w Warszawie

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

dotyczy: konkursu ofert na wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stępińskiej 6/8 w Warszawie

Rozdział 1. Informacje ogólne

1. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Stępińska 6/8

Warszawa 00-728, ul. Stępińska 6/8

2. Tryb postępowania:

Konkurs ofert.

3. Informacje o zamówieniu umieszczono;

 1. na stronie internetowej m. st. Warszawa

 2. ogłoszenie w branżowych portalach ogłoszeniowych

4. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia

Pana Marka Olszewskiego (administratora nieruchomości) tel. 500-588-585 w godz. od 9:00 do 16:00

5. Informacje dodatkowe;

a) SWZ zawartą na płycie CD, można odebrać w siedzibie Zamawiającego po telefonicznym uzgodnieniu terminu lub można otrzymać pocztą elektroniczną. Odbiór SWZ wiąże się z opłatą w wysokości 200 zł.

b) Zamawiający nie preferuje składania ofert częściowych- dotyczących jedynie jednego zadania.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

d) Kosztorysy ofertowe, które stanowić będą podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia umownego Wykonawcy należy sporządzić bez dokonywania jakichkolwiek zmian.

e) Wymaga się dokonania wizji lokalnych przed przygotowaniem oferty.

f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość spotkania z wybranymi oferentami oraz dopuszcza możliwość anulowania konkursu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Nazwa zamówienia: remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stępińskiej 6/8 w Warszawie polegający na: dociepleniu elewacji, wymianie pokrycia dachowego, remoncie więźby dachowej, remoncie kominów oraz dociepleniu stropodachu nieużytkowego.

 2. Usługa wymaga prowadzenia prac w sposób mało uciążliwy dla mieszkańców.

 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na dwa zadania:

– Zadanie nr I: Docieplenie elewacji z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

– Zadanie nr II: Wymianę pokrycia dachowego, remont więźby dachowej, remont kominów oraz docieplenie stropodachu nieużytkowego.

Rozdział 3. Informacje o planowanym zawarciu umowy ramowej

Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy ramowej.

Rozdział 4. Informacje dotyczące podwykonawstwa.

Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia

 1. Termin wykonania remontu określa się na wiosnę/lato/jesień 2016 r.
 2. Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 36 (60) miesięcy na wszystkie wykonane roboty.

Rozdział 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności,

  2. posiadają wiedzę i doświadczenie,

  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,.

 2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w terminie i wysokości określonej w rozdziale 9 niniejszej SWZ

Rozdział 7. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – dokumenty należy ułożyć w następującej kolejności:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 2. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

 3. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek.

 4. Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż oferowana wartość oraz oświadczenie, ze Oferent wykupi polisę ubezpieczeniową na roboty objęte umową.

 5. Pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do zawarcia umowy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

 6. Formularz nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków zawartych w SWZ.

 7. Formularz nr 2 – Wykaz zrealizowanych robót i referencje

 8. Formularz nr 3 – Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z kopiami uprawnień budowlanych

 9. Formularz nr 4 – Oświadczenie o zapoznaniu się z SWZ i dokonaniu wizji lokalnej

 10. Załącznik nr 1 – Podpisany wzór warunków umowy na remont, traktowany jako akceptacja treści i warunków SWZ

 11. Załącznik nr 2 – Wypełniony „ślepy” kosztorys na prace remontowe

 12. Załącznik nr 3 – Harmonogram prac remontowych

 13. Załącznik nr 4 – Dowód wniesienia wadium

 14. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

 15. Gdy przedstawiona kopia będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości, lub będzie nieczytelna, Zamawiający może zażądać oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Rozdział 8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane pisemnie.

 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnienia niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert.

 3. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWZ bez ujawniania źródła zapytania.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią tej Specyfikacji. Modyfikacja treści SWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.

 5. Zamawiający nie przewiduje zwołania Zebrania Wykonawców.

 6. Wszelka korespondencja winna być kierowana na adres: REPORT Marek Olszewski
  00-715 Warszawa, ul. Czerniakowska 71 lokal 613.

Rozdział 9. Wadium – wymagania

  1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł), na każde z planowanych zadań. W przypadku złożenia oferty całościowej (uwzględniającej dwa zadania) kwota wadium wynosi 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł).

  2. Wadium należy wnieść w złotych polskich.

  3. Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Wspólnoty.

  4. Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do oferty.

  5. Z postępowania o udzieleniu zamówienia zostanie wykluczony Wykonawca, który nie wniesie wadium.

  6. Zamawiający dokona zwrotu wadium:

a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana lub po unieważnieniu postępowania.

   1. Wykonawcy, który wygrał konkurs, Zamawiający zwraca wadium w terminie 14 dni po protokólarnym bezusterkowym odbiorze robót.

   2. Wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert.

  1. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw o których mowa w SWZ.

  2. Wykonawca, którego oferta została wybrana utraci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli:

  1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

  2. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

Rozdział 10. Termin związania ofertą

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 45 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Rozdział 11. Opis sposobu przygotowywania ofert

 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w SWZ.

 4. Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie.

 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim trwałą i czytelną techniką biurową.

 6. Ofertę należy złożyć w kopercie nieprzezroczystej i zamkniętej szczelnie. Kopertę należy zaadresować i dostarczyć Zamawiającemu. Należy podać nazwę i adres Wykonawcy.

 7. Wskazane jest ponumerowanie i parafowanie przez osobę upoważnioną do parafowania oferty, zapisanych stron oferty oraz załączników.

 8. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione
  w czytelny sposób parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną
  do podpisywania oferty.

 9. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione
  do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty.

 10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą zostać dostarczone w formie oryginałów lub czytelnych kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz winny być sporządzone w języku polskim. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

 11. Dokumenty przedstawione w formie oryginałów oraz kserokopii muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty. Niezależnie od powyższego dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą “za zgodność z oryginałem” i poświadczone parafą z imienną pieczątką.

 12. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: “Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym wykonawcom razem z protokołem postępowania.

 13. Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej SWZ.

 14. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione
  w niniejszej SWZ.

 15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 16. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie
  z dopiskiem “ZMIANA”. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).

 17. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania oferty

Oferty należy składać w biurze Administratora  – 25.02.2016 czwartek do godz. 16:00

W przesyłkach pocztowych, liczy się data wpływu do Administratora.

Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego.

Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 25 luty 2016 r. O GODZ. 16.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 luty 2016 r.

Rozdział 13. Opis sposobu obliczania ceny oferty i sposobu oceny ofert

 1. Cena oferty jest ceną brutto

 2. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej

 3. Kryterium wyboru oferty jest:

  1. cena – 40 pkt

  2. wiarygodność Oferenta – 15 pkt

  3. doświadczenie zawodowe – 15 pkt

  4. okres gwarancji – 10 pkt

  5. warunki płatności – 10 pkt

  6. czas trwania robót – 10 pkt

3. Zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów

Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

 1. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach gdy:

  1. jej treść nie odpowiada treści SWZ

  2. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

  3. zawiera błędy w obliczeniu ceny

 3. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach:

  1. nie złożenia żadnej oferty spełniającej warunki SWZ

  2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  3. gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Wspólnoty, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

  4. gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiająca podpisanie ważnej umowy.

  5. bez podania przyczyn

Rozdział 15. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom SWZ została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru – uzyskała największą liczbę punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Rozdział 16. Zabezpieczenie rękojmi za wady i gwarancji jakości

 1. Zamawiający będzie żądać do Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5% ceny umownej (netto) w formie potrącenia z faktury.

 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

 3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu pogwarancyjnego po upływie rękojmi i gwarancji jakości.

Rozdział 17. Zawarcie umowy

1. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą przed upływem terminu związania ofertą.

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Rozdział 18. Informacje dot. protokołu

 1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny.

 2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

Rozdział 19. Załączniki od nr 1 do nr 7 stanowią integralną część SWZ:

oferta – wykaz osób S_6_8

oferta – wykaz robót S_6_8

oferta – oswiadczenie WZ S_6_8

oferta – oswiadczenie S_6_8

Umowa

Aby otrzymać pełną dokumentację niezbędną do wzięcia udziału w konkursie należy dokonać wpłaty w wysokości 200 zł na poniższe konto bankowe.

Wspólnota Mieszkaniowa Stępińska 6/8

PKO B.P. numer 58 1020 1026 0000 1402 0245 2142

W tytule przelewu proszę wpisać:

SWZ [imię i nazwisko lub nazwę firmy] oraz o ile system bankowy to umożliwia należy podać adres e-mail na który ma zostać przesłana specyfikacja.

Materiały do konkursu zostaną przesłane na podany adres e-mail lub wedle życzenia przystępującego do konkursu przekazane osobiści na płycie CD.