Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe,  jest Intacto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w (03-729) Warszawie przy ul. Targowej 67 lok. 2A, NIP: 5213665996, KRS:0000497253.

JAK SIĘ UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych.

Dane kontaktowe:

Inspektor Ochrony Danych Intacto sp. z o.o. sp. k., ul. Targowa 67 lok. 2A, 03-729 Warszawa.

e-mail: ido@czynsze.com

JAK POZYSKALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z zakupem przez Ciebie lokalu w budynku administrowanym przez Intacto, a także później w czasie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez złożenie dobrowolnego oświadczenia o sposobie kierowania korespondencji.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ INTACTO?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie administrowania/zarządzania nieruchomością, w tym do:

 • umożliwienia informowania drogą elektroniczną o zebraniach i bieżących sprawach wspólnoty, remontach oraz przeglądach, awariach, przesyłania rozliczenia mediów i kartotek lokali,
 • korzystanie z usługi LokaleNet, e-Kartoteka;
 • rozwiązywania indywidualnych problemów technicznych właścicieli;
 • obsługi reklamacji rozliczenia mediów lub problemów technicznych w nieruchomości w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. uszkodzonego domofonu);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług administrowania/zarządzania nieruchomością, obsługa Twoich zgłoszeń przekazywanych w szczególności do administracji w sytuacji, gdy są one związane wprost z wykonaniem umowy o administrowanie/zarządzanie;
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,
 • na pisemny wniosek zarządu windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w celach marketingowych oraz nie ujawniamy ich w celach marketingowych osobom trzecim.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

DLACZEGO WARTO PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.:

 • ze względów rachunkowych lub podatkowych;
 • w przypadku zmiany właściciela lokalu do czasu zgłoszenia administracji faktu zakupu lokalu przez nowego właściciela naliczenia opłat będą przekazywane do poprzedniego właściciela.

JAKIE MASZ UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KIEDY MOŻESZ SIĘ SPRZECIWIĆ WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe na pisemny wniosek możemy przekazać sądom, organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy administrowanie/zarządzanie zawartej z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Intacto zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne nie dłuższy niż 5 lat.

CZY MUSZĘ PODJĄĆ DZIAŁANIA?

Nie ma konieczności kontaktować się z INTACTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ani wypełniać dodatkowych dokumentów wystarczy zapoznać się z informacjami powyżej.