oferta

Oferujemy Państwu następujący zakres usług:

 1. Utrzymanie stanu technicznego nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm.;
 2. Prowadzenie księgi oraz dokumentacji technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa;
 3. Zlecanie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa;
 4. Zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym bieżących napraw i konserwacji instalacji ciepłej i zimnej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazowej, elektrycznej i domofonów (na podstawie zawartych umów) oraz napraw i konserwacji w zakresie ogólnobudowlanym – w części dotyczącej nieruchomości wspólnej;
 5. Likwidacja awarii urządzeń i instalacji – w części dotyczącej nieruchomości wspólnej oraz usuwanie skutków i przyczyn tych awarii;
 6. Organizowanie i nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców wraz z przynależnym do nieruchomości: terenem zielonym, podwórzem i chodnikiem;
 7. Udzielanie pomocy – na koszt mieszkańca nieruchomości – w likwidacji awarii powstałej w jego lokalu;
 8. Nadzór nad realizacją zawartych umów o dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, zimnej wody i odbioru ścieków, wywozu nieczystości i domofonu, oraz do kontroli wykonywania warunków umownych;
 9. Prowadzenie wykazu lokali mieszkalnych, ewidencjonowanie ich stanu prawnego, aktualizacji liczby mieszkańców poszczególnych lokali oraz imiennego wykazu mieszkańców;
 10. Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości, zgodnie z przepisami prawa;
 11. Prowadzenie imiennej ewidencji opłat wnoszonych przez właścicieli lokali na fundusz remontowy, pokrycie kosztów zarządu oraz usług, o których mowa w pkt 8;
 12. Ustalanie wspólnie z Zarządem Wspólnoty wysokości miesięcznych zaliczek za usługi określone w pkt 8 w przypadku zmiany opłat za dostarczenie tych usług lub związanych ze zwiększonym niż planowano poborem energii elektrycznej i cieplnej, zimnej wody oraz zawiadamianie o tych zmianach właścicieli (mieszkańców) nieruchomości;
 13. Nadzór nad terminowością wpłat zaliczek oraz monitorowanie właścicieli lokali w przedmiocie zwłoki z ich zapłatą, naliczanie odsetek za zwłokę oraz windykacja należności w porozumieniu z Zarządem;
 14. Ubezpieczanie nieruchomości od ryzyka ognia i innych żywiołów, a także opłacanie w terminie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości;
 15. Składanie na żądanie raportów dotyczących administrowanej nieruchomości;
 16. Składanie właścicielom nieruchomości rocznego sprawozdania ze swojej działalności, w terminie trzech miesięcy od końca roku obrachunkowego;
 17. Przygotowywanie projektu rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu, planowanych przychodów i wydatków z funduszu remontowego oraz opłat za usługi określone w pkt 8;
 18. Kontrola wpływów i wypływów z konta bankowego i obsługa związana z rachunkiem bankowym;
 19. Przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji księgowo-rozliczeniowej, technicznej i prawnej nieruchomości;
 20. W porozumieniu z Zarządem Wspólnoty wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów, przedkładanie najkorzystniejszych ofert;
 21. Nadzór nad pracami firm wykonujących remonty i modernizację oraz uczestnictwo w komisji przy odbiorze ilościowym i jakościowym wykonywanych robót i usług;
 22. Wypełnianie w imieniu Wspólnoty części obowiązków związanych z ewentualnym zatrudnianiem przez nią osób fizycznych na zasadach umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
 23. Prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 24. Współpraca przy podejmowaniu przez Zarząd Wspólnoty istotnych decyzji dotyczących sprawowania funkcji Zarządu;
 25. W porozumieniu z Zarządem Wspólnoty przygotowywanie i zwoływanie zebrań ogółu właścicieli nieruchomości, co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego;
 26. Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu oraz Wspólnoty Mieszkaniowej, list do głosowania, powiadamianie właścicieli o zebraniach i podjętych uchwałach;
 27. Doradztwo podatkowe dla współwłaścicieli w zakresie podpisanej umowy

Założenie z Zarządem rachunków bankowych

 1. Zawiadomienie właścicieli o zmianie administratora, numerach kont bankowych;
 2. Wydrukowanie i dostarczenie właścicielom książeczek opłat;
 3. Wywieszenie w budynku informacji o zmianie administratora oraz umieszczenie w gablotach informacji zawierającej adres, numery telefonów, godziny pracy firmy administrującej oraz telefony służb technicznych działających po godzinach pracy administracji, w dni wolne i święta;

Dokumentacja techniczna

 1. Przejęcie dokumentacji technicznej, weryfikacja jej aktualności i kompletności,
 2. Przejęcie książki obiektu budowlanego,
 3. Przejęcie protokołów przeglądów okresowych, badań, ekspertyz i innych dokumentów dotyczących nieruchomości wspólnej,
 4. Przejęcie spraw w toku,
 5. Przejęcie umów dotyczących konserwacji w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej,
 6. Weryfikacja zapisów zawartych w książce obiektu oraz protokołów przeglądów okresowych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami,

Dokumentacja eksploatacyjna

 1. Przejęcie wypisu z księgi wieczystej,
 2. Przejęcie polisy ubezpieczeniowej budynku,
 3. Przejęcie umów zawartych z dostawcami mediów, operatorami telewizji kablowych i innych,
 4. Przejęcie dokumentacji lokali wykupionych; protokołów pomiaru powierzchni, aktów notarialnych, aktualnego zawiadomienia o wysokości należnych opłat,
 5. Przejęcie wykazu lokali kwaterunkowych, zawierających imię i nazwisko najemcy, powierzchnie lokalu oraz ilość osób zamieszkałych w lokalu,
 6. Przejęcie dokumentów związanych z utrzymaniem czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku tj. wykazu powierzchni sprzątaną wewnątrz budynku oraz szkicu terenu zewnętrznego,
 7. Przejęcie sprzętu i narzędzi przekazanych dozorcy do utrzymania czystości, zgodnie z wykazem sporządzonym przez administratora zdającego nieruchomość,
 8. Przejęcie kluczy od pomieszczeń wspólnych, zgodnie z wykazem sporządzonym przez administratora zdającego nieruchomość,
 9. Przejęcie i weryfikacja protokołu, zawierającego wskazania liczników energii elektrycznej, wodomierza, ciepłomierza, wodomierzy indywidualnych w lokalach itp. na dzień przekazania nieruchomości,

Dokumentacja księgowa:

 1. Przejęcie aktualnej dokumentacji księgowej,
 2. Przejęcie zestawienia obrotów i sald,
 3. Przejęcie bilansu na dzień przejęcia nieruchomości;

Obsługa w zakresie utrzymania nieruchomości wspólnej w należytym stanie technicznym:

 1. Prowadzenie książki obiektu,
 2. Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy Prawa Budowlanego,
 3. Zlecanie kontroli technicznych oraz okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
 4. Sporządzanie wykazu niezbędnych do wykonania remontów nieruchomości wspólnej wynikających z przeprowadzonych przeglądów okresowych,
 5. Przygotowywanie i zawieranie umów o świadczenie usług konserwacyjnych w nieruchomości wspólnej, nadzorowanie wykonywanych prac konserwacyjnych i bieżących napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywanych napraw budynku, jego pomieszczeń wspólnych i urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, zimnej wody, gazu i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
 6. Przeprowadzanie postępowań w sprawie wyłaniania wykonawców remontów ujętych w planach remontów uchwalanych przez wspólnotę, przygotowywanie i zawieranie w umów na wykonanie robót remontowych, nadzorowanie ich wykonania i odbiór w imieniu wspólnoty,
 7. Informowanie mieszkańców o planowanych przeglądach i pracach remontowych poprzez ogłoszenia wywieszane na klatkach schodowych oraz umieszczane na strome internetowej,
 8. Sporządzanie warunków adaptacji pomieszczeń nieruchomości wspólnej, przygotowywanie i zawieranie umów na wykonanie robót adaptacyjnych, nadzorowanie ich wykonania i odbiór w imieniu wspólnoty,
 9. Zapewnienie całodobowych dyżurów służb technicznych,
 10. Zlecanie zabiegów dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji,
 11. Zapewnienie dostawy do nieruchomości energii elektrycznej, energii cieplnej, zimnej wody, gazu, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości, świadczenia usług kominiarskich oraz innych specjalistycznych usług, związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej;
 12. Nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku, czystości i stanie technicznym pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz terenu przynależnego do nieruchomości,

Obsługa członków Wspólnoty Mieszkaniowej:

 1. Zawieranie, aktualizowanie umów ubezpieczenia nieruchomości wspólnej opłacanie ze środków wspólnoty innych opłat publicznoprawnych od nieruchomości wspólnej chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 2. Wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej na podstawie Uchwały Wspólnoty;
 3. Reprezentowanie Wspólnoty przed organami podatkowymi,
 4. Obsługa administracyjna mieszkańców np. aktualizacja dokumentów w teczkach lokali, wydawanie zaświadczeń, poświadczanie wniosków o dodatek mieszkaniowy itp.,
 5. Prowadzenie i podpisywanie w imieniu Zarządu Wspólnoty korespondencji z właścicielami i urzędami,
 6. Przygotowywanie i obsługa zebrań właścicieli lokali oraz powiadamianie właścicieli o wynikach głosowania np. :
 • wynajęcie Sali
 • zawiadomienie właścicieli o zebraniu
 • przygotowanie projektów uchwał
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego, w tym planu wpływów na fundusz remontowy Wspólnoty i wydatków z tego funduszu sporządzanie protokołów z zebrań wspólnoty
 • przeprowadzanie głosowań uchwał,
 • przeprowadzanie głosowań uchwał w drodze indywidualnego zbierania głosów

Obsługa księgowa Wspólnoty Mieszkaniowej:

 1. Prowadzenie księgowości w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy,
 2. Zawieranie w imieniu wspólnoty umów o dostawę mediów oraz bieżąca kontrola nad wykonywaniem tych umów,
 3. Rozliczanie opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, mediów oraz funduszu remontowego,
 4. Pobieranie i windykacja pozasądowa należności stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej,
 5. Pobieranie i windykacja pozasądowa należnych od właścicieli opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat zgodnie z podjętymi Uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej w tej sprawie,
 6. Pobieranie i windykacja pozasądowa należnych od właścicieli lokali opłat z tytułu świadczeń określonych na podstawie prognozy kosztów oraz naliczanie ustawowych odsetek od nieterminowych wpłat zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 7. Przygotowanie projektów planu gospodarczego w tym planu wpływów na fundusz remontowy Wspólnoty i wydatków z tego funduszu,
 8. Przygotowywanie rozliczeń z realizacji planu gospodarczego, w tym rozliczeń funduszu remontowego,
 9. Dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej,
 10. Prowadzenie księgowości i rozliczeń finansowych Wspólnoty oraz sporządzanie sprawozdań finansowych przewidzianych w Ustawie o własności lokali;

Proponowana przez nas cena za realizację usługi uzależniona jest od wielkości budynku. Proszę o kontakt w celu przygotowania szczegółowej oferty cenowej.