Co zrobić z poświąteczną choinką?

Akcja „Ciepło z natury”
Od 7 stycznia do 31 marca 2019 roku trwa zbiórka poświątecznych, naturalnych choinek realizowana w ramach akcji „Ciepło z natury”.
Zbiórka choinek jest realizowana przez firmy odbierające odpady komunalne w dzielnicach.
Należy oczyścić choinkę z dekoracji, stojaka lub doniczki przed umieszczeniem jej w odpowiednim pojemniku na odpady wielkogabarytowe lub w wyznaczonym miejscu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych przy altanie śmietnikowej.
Dzięki recyklingowi poświątecznych choinek zmniejszy się produkcja m.in. CO2 na terenie Warszawy. Choinki zostaną przetworzone w zielone paliwo. Ocenia się, że ten sposób postepowania pozwala 5-krotnie zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
Organizatorami akcji jest Miasto Stołeczne Warszawa oraz Segromet Sp. z o.o.

Zbiórka świątecznych drzewek w doniczkach
Lasy Miejskie Warszawa organizują zbiórkę poświątecznych drzewek w doniczkach, które zostaną następnie posadzone podczas sprzyjających warunków pogodowych.
W soboty 12 i 19 stycznia 2019 r. (w godz. 10.00-14.00) warszawscy leśnicy przeprowadzą zbiórkę iglaków. 12 stycznia 2019 r. będą obecni w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, przy ul. Rydzowej 1 (w Lesie Kabackim)
19 stycznia 2019 r. choinkowa zbiórka prowadzona będzie w głównej siedzibie warszawskich leśników, przy ul. Korkowej 170A
Oddaj choinkę do PSZOK-u
Poświąteczną choinkę możemy zawieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-u.
PSZOK dla lewobrzeżnej części Warszawy (Bielany, Bemowo, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz) mieści się przy ul. Zawodzie 1.
PSZOK dla prawobrzeżnej części Warszawy (Białołęka, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła) jest zlokalizowany przy ul. Płytowej 1.
PSZOK-i przyjmują odpady w godzinach:
·        od poniedziałku do piątku 14:00 –20:00
·        w soboty 9:00 – 20:00
(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Informacja dla mieszkańców w zakresie korzystania z PSZOK

W przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115

Zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

1. Postępowanie w sprawie przekształcenia.
Przekształcenie następuje z mocy prawa, wobec tego nie jest wymagane złożenie wniosku.
Fakt przekształcenia jest jedynie potwierdzany w wydawanym przez organ zaświadczeniu przy czym wydawane jest ono z urzędu bądź na wniosek (za opłatą 50 zł.).

2. Nieruchomości podlegające przekształceniu:
− zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
− zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
(ewentualnie na nieruchomości mogą znajdować się budynki gospodarcze, garaże lub inne obiekty czy urządzenia budowlane umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych).

3. Nieruchomości niepodlegające przekształceniu:
− niezabudowane,
− zabudowane wyłącznie garażami,
− zabudowane budynkami o innej funkcji niż mieszkalna (np. budynki handlowo-usługowe, biurowe),
− zabudowane zarówno budynkami o funkcji mieszkalnej, jak i niemieszkalnej (konieczność wydzielenia części nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi)

4. Podmioty uprawnione do przekształcenia:
− osoby fizyczne,
− osoby prawne.
Jeżeli użytkownik wieczysty jest cudzoziemcem i przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wymagają, aby uzyskał zezwolenie na nabycie nieruchomości, to przekształcenie może nastąpić wyłącznie w sytuacji legitymowania się zezwoleniem.

5. Zaświadczenie jako dokument potwierdzający fakt przekształcenia.
Organ, do którego dotychczas były wnoszone opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, po przeprowadzeniu weryfikacji, wydaje zaświadczenie:
− z urzędu, w terminie 12 miesięcy od 1 stycznia 2019 roku – brak opłaty skarbowej,
− na wniosek dotychczasowego użytkownika wieczystego, w terminie 4 miesięcy od daty złożenia wniosku – z chwilą złożenia wniosku, należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 50 zł.
Sąd właściwy do prowadzenia ksiąg wieczystych dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę za przekształcenie (w dziale III księgi), na podstawie zaświadczenia przekazanego przez organ, który je wydał. Za dokonanie tych wpisów w księgach wieczystych nie pobiera się opłat sądowych.
W przypadku, gdy dotychczasowy użytkownik wieczysty wystąpi o wydanie zaświadczenia, a organ stwierdzi, że nie nastąpiło przekształcenie z mocy prawa, wówczas organ zobowiązany jest wydać postanowienie, na które służy zażalenie.
Treść zaświadczenia:
− oznaczenie nieruchomości gruntowej lub lokalowej, według ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości,
− potwierdzenie przekształcenia,
− informacje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty jednorazowej i zasadach jej wnoszenia,
− pouczenie o możliwości złożenia wniosku jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty,
− oznaczenie i datę wydania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości (w przypadku istnienia takiego obowiązku).

6. Opłaty za przekształcenie:
− Wysokość opłaty za przekształcenie wnoszona będzie przez okres 20 lat w kwocie równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby na dzień 1 stycznia 2019 roku.
− Termin wniesienia opłaty należnej za 2019 rok – do 29 lutego 2020 roku.
− W kolejnych latach opłatę należy wnosić w terminie do 31 marca każdego roku.
− Właściciel może w każdym czasie zadeklarować chęć jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej.
− Wysokość opłaty, terminy oraz zasady jej wnoszenia zostaną szczegółowo podane w zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie.
− Jeżeli trwa postępowanie w sprawie aktualizacji opłaty rocznej lub stawki procentowej, to jest ono kontynuowane również po 1 stycznia 2019 roku. W takiej sytuacji opłata przekształceniowa stanowi równowartość dotychczasowej opłaty rocznej. Jeżeli w wyniku zakończenia sporu zostanie ustalona nowa wysokość opłaty, wówczas organ zawiadomi właściciela o konieczności dopłaty do wnoszonej dotychczas opłaty. Opłata wynikająca z aktualizacji obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

7. Bonifikaty od opłaty za przekształcenie.
Od 1 stycznia 2019r. obowiązuje Uchwała nr LXXV/2128/2018 z dnia 18 października 2018 roku Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r. poz. 10156).
W uchwale wskazano, że wyraża się zgodę na udzielenie 98% bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym w sytuacji wniesienia opłaty jednorazowej.
Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wówczas organ poinformuje o wysokości opłaty przekształceniowej i wówczas udzieli obowiązującą bonifikatę.
Wniosek o bonifikatę może być rozpatrzony dopiero po wydaniu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia.

8. Zasady przekształcenia przy trwającym postępowaniu o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku.

Postępowania rozpoczęte i niezakończone do 31 grudnia 2018r. zostaną umorzone, jeżeli współużytkownik bądź współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę nie złożą do 31 marca 2019r. organowi oświadczenia o prowadzeniu postępowania w trybie ustawy z 29 lipca 2005r. W takim przypadku przekształcenie nastąpi na mocy ustawy z 20 lipca 2019r. czyli z mocy prawa.
Pisma, wnioski, podania w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkalne w prawo własności tych gruntów należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ochota.
Pismo w treści powinno zawierać: imię i nazwisko właściciela lokalu, adres nieruchomości, oznaczenie księgi wieczystej gruntowej i lokalowej, adres do doręczeń oraz zakres żądania: wydanie zaświadczenia o przekształceniu (z opłatą 50 zł.) lub zamiar jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej z jednoczesnym wnioskiem o udzielenie obowiązującej bonifikaty (bez opłaty i bez żadnych dodatkowych dokumentów, zaświadczeń).
Organ wydaje odpowiednią informację, w której określi wysokość opłaty przekształceniowej, termin jej wniesienia oraz wskaże numer konta na który wpłata powinna zostać wniesiona.
Wszelkich informacji związanych z zagadnieniami związanymi z ww. zapisami udzielają pracownicy Wydziału Nieruchomości.

Do wynajęcia powierzchnia biurowo-magazynowa

Do wynajęcia powierzchnia biurowo-magazynowa 109 m2 + 15 m2 w okolicy ulic Górczewska, Powstańców Śląskich, Górczewska, Redutowa.

Bardzo szybki dojazd na Wolę, Koło, Odolany, Bemowo i Jelonki.

Powierzchnia do wynajęcia znajduje się w domu jednorodzinnym z oddzielnym wejściem i miejscem garażowym przed budynkiem. Doskonałe miejsce do świadczenia usług konserwatorskich, serwisowych wymagających miejsca na składowanie narzędzi, nieuciążliwej produkcji (jest siła) lub jakiejkolwiek innej działalności świadczącej usługi i korzystającej z magazynu.

Powierzchnie pomieszczeń powierzchnia biurowa 31 m2 (wysokość pomieszczenia ponad 3 m), powierzchnia magazynowa 38 m2, dodatkowo garaż o powierzchni 40 m2, kuchnia, łazienka oraz dodatkowa powierzchnia około 15 m2 (nie zaznaczona na załączonej mapce). Możliwość podjazdu samochodów dostawczych pod drzwi garażowe.

Dostępne od zaraz. Cena najmu 3500 zł brutto + opłaty licznikowe woda, prąd zgodnie z odczytami liczników, ogrzewanie w cenie najmu. Kaucja jednomiesięczny czynsz najmu.

Kontakt Marek tel. 500 588 585

 

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – szybki i łatwy zarobek dla gminy.

Szanowni Właściciele,

Jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć dlaczego gminy Gminy w ostatniej chwili podwyższają opłaty za użytkowanie wieczyste zapraszam do lektury artykułu zamieszczonego na interia.pl

Warto wiedzieć, że:

Zgodnie z art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste może nastąpić nie częściej niż raz na trzy lata.

Zgodnie z art. 78 ust. 1 organ zamierzający zaktualizować opłatę powinien wypowiedzieć wysokość dotychczasowej opłaty najpóźniej do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego.

Jeżeli jest kilku współużytkowników wieczystych tej same nieruchomości, to każdy z nich powinien otrzymać pismo wypowiadające. Wypowiedzenie wysokości opłaty rocznej dokonane względem jednego ze współuprawnionych, nie skutkuje w stosunku do pozostałych współużytkowników, których obowiązywać będzie obowiązywać dotychczasowa opłata .

Zainteresował Cię ten temat chciałbyś dowiedzieć się więcej kliknij na poniższy link:

https://m.interia.pl/biznes/news,2595755

Zródło: interia.pl – 11 grudnia.2018

 

O czym należy pamiętać, aby nie zwiększać kosztów centralnego ogrzewania.

Zawór całkowicie zamknięty
Zawór całkowicie zamknięty (wskazanie gwiazdka)

Zasada nr 1: Zakręć grzejniki na czas wietrzenia

Na czas wietrzenia zawsze zakręć kaloryfery. Kaloryfer zakręć na kilka minut przed rozpoczęciem wietrzenia i ponownie odkręcić dłuższą chwilę po jego zakończeniu.

Grzejniki często znajdują się pod oknem, więc kiedy temperatura spada, na skutek ich otwarcia, zaczną mocniej grzać zwiększając wydatki na ogrzewanie. 

Zawór maksymalnie otwarty
Zawór maksymalnie otwarty (zazwyczaj regulacja to poziomy od 1 do 5)

Zasada nr 2: Wietrz krótko ale intensywnie

Aby dobrze wywietrzyć mieszkanie, nie trzeba robić tego dłużej niż 10 minut. Wietrz krótko ale intensywnie. Najskuteczniejsze  będzie krótkotrwałe otworzenie okien na całą szerokość niż ich uchylenie.

Również jednoczesne wietrzenie kilku pomieszczeń będzie bardziej efektywne niż otwieranie okien po kolei w poszczególnych pomieszczeniach. Delikatny przeciąg pozwoli szybciej wymienić powietrze, a nie wychłodzi nadmiernie pomieszczeń.

Zawory mogą być różnego typu.

Zasada nr 3: Podczas gotowania możesz otworzyć okno i zakręcić grzejnik w kuchni.

Pamiętaj, że jednym z głównych źródeł parowaniu szyb, nieprzyjemnego zapachu i wilgoci w mieszkaniu jest kuchnia. Aby temu zapobiec, możesz podczas gotowania zamiast uruchamiać okap kuchenny otworzyć lub uchylić okno. Gotujące się potrawy wydzielają sporo ciepła, więc warto zakręcić kaloryfer. Na pewno nie odczujesz spadku temperatury, a uda się zmniejszyć opłaty za ogrzewanie.

Otwarte okno to ogrzewanie powietrza na zewnątrz (za straty ciepła płacą wszyscy mieszkańcy)

Zasada nr 4:  Nigdy nie zostawiaj otwartych okien podczas długiej nieobecności

Nigdy przed wyjściem do pracy, szkoły itp. nie uchylaj okien przy odkręconych grzejnikach. Będziesz ogrzewał powietrze na zewnątrz budynku zwiększając koszty jego utrzymania. Długotrwale pozostawione mieszkanie z otwartymi oknami może, w przypadku dużych mrozów, doprowadzić do przemarzania stropu i będzie odczuwalne w lokalu powyżej.

Zasada nr 5: Nie zostawiaj otwartych okien na klatce schodowej.

Jeśli uważasz, że na klatce schodowej jest za ciepło zawsze zgłoś to do konserwatora budynku ponieważ grzejniki na klatkach można wyregulować. Problem jeśli część właścicieli uważa, że jest za zimno i je rozkręca natomiast pozostałym jest zbyt ciepło i otwierają okna. Jeśli chcesz przewietrzyć klatkę schodową pamiętaj aby wietrzenie było krótkotrwałe i pamiętaj aby potem zamknąć okno na klatce schodowej.
Otwarte okna na klatce schodowej wychładzają lokale. 

Zasada nr 6: Nie zasłaniaj grzejników.

Zasłonięcie grzejników ciężką kotarą lub grubą zasłoną powoduje, że nie przepuszcza ona ciepła do środka mieszkania. Warto pamiętać, aby nie zastawiać grzejników szafami, kanapami lub innymi meblami blokującymi przenikanie ciepła.

Zasada nr 7: Zastosuj folię odbijającą ciepło.

Umieść specjalną folię termiczną odbijającą ciepło pomiędzy ścianą, a grzejnikiem co spowoduje oddawanie ciepła w kierunku pomieszczenia i zahamuje oddawanie ciepła na zewnątrz budynku.

Nie róbcie tego sami w domu!

Nie po raz pierwszy spotkałem się z sytuacją, że właściciel lokalu bez uzgodnienia tego z administratorem nieruchomości przysłał swoją ekipę hydraulików do wymiany grzejnika w lokalu. Nie było by w tym nic zadziwiającego gdyby sama wymiana została uzgodniona z konserwatorem budynku i miała miejsce poza sezonem grzewczym, ponieważ trudno zabronić właścicielowi modernizacji własnego lokalu.

Co powinienem uzgodnić z administratorem?

Jest jednak kilka parametrów które muszą być uzgodnione z administratorem takich jak np. moc grzewcza nowo zamontowanego grzejnika oraz czas jego wymiany. Warto pamiętać, że koszt wymiany grzejnika pokrywa wykonujący wymianę. Trudno obciążyć pozostałych mieszkańców spuszczeniem i dopuszczeniem wody do instalacji centralnego ogrzewania w sytuacji jeśli nie mamy do czynienia z awarią.

Nie wolno ich też narazić na wyłączenie, nawet czasowe, ogrzewania w sezonie grzewczym tylko dlatego, że jeden z właścicieli postanowił zrobić w swoim lokalu remont.

Przykład z życia.

Właściciel lokalu bez porozumienia z administracją przysyła ekipę do wymiany grzejnika. Ekipie udaje się wejść do piwnicy i spuścić wodę z pionu (niestety w niektórych przypadkach jest to możliwe). Wymienia grzejnik w lokalu inkasuje od właściciela wynagrodzenie i znika często „zapominając o otwarciu zaworu pod pionowego” lub zwyczajnie nie jest to już ich problem.

Lokale w zamkniętym pionie wychładzają się lecz problem zaczyna się po powrocie właścicieli z pracy, którzy zgłaszają awarie.

Przyjeżdża konserwator i poszukuje przyczyny usterki nie wiedząc, że ma do czynienia z dywersją.

Znajduje przyczynę, otwiera zawór nawadnia pion i wyjeżdża lecz okazuje się, że pion się zapowietrza i nie grzeje. Nawodnienie musi powtórzyć, właściciele narzekają na zimno i oczekując na ponowny przyjazd konserwatora, obarczają winą administratora.

Oczywiście sprawca problemów siedzi cicho lub nie przyznaje się do wymiany grzejnika co bez wejścia do lokalu trudno zweryfikować.

Inny problem wynika z zastosowania grzejnika o innych parametrach grzewczych tzn. właściciel wymienia 6 żeberek na 10 żeberek. Instalacja automatycznie traci wydajność i nie dogrzewa lokali powyżej o czym dowiadujemy się od mieszkańców. Wychwycenie takiej nieautoryzowanej wymiany jest bardzo trudne.

Właściciel ma pretensje do administratora.

Zazwyczaj właściciel zamierzający wymienić kaloryfer w lokalu zawsze zna się znacznie lepiej na ogrzewaniu niż administracja i konserwator budynku. Robotnicy, których wynajął do wymiany udzielają rad: Zmieńcie administratora jak sobie nie radzi z tak prostą sprawą jak wymiana grzejnika. Wszędzie tak robimy i tylko Wasz administrator robi problemy.

Oczywiście gdyby wspomniana wyżej ekipa hydraulików miała jakiekolwiek pojęcie dotyczące instalacji centralnego ogrzewania zamroziłaby rury centralnego ogrzewania i wymieniła grzejnik bez zakręcania wody w pionie. Taka wymiana wiąże się jednak z wyższa opłatą o czym właściciel lokalu nie chce słyszeć. Zazwyczaj nie ma też zamiaru płacić za ponowne nawodnienie pionu.

Opinia „eksperta”.

Eksperta napisałem w cudzysłowie, ponieważ chciałbym przytoczyć słowa hydraulika z 35 letnią praktyką:

Panie Marku, kiedyś to były wspaniałe czasy. Pamiętam jak wymieniałem ogrzewanie na jednym z warszawskich osiedli i nie uwierzy Pan wszyscy w wyznaczonym terminie byli w domu. Wystarczy, że administracja wywiesiła informację, że tego i tego dnia będzie wymiana c.o. i wszyscy siedzieli w domu bo się bali, że jak zostaną pominięci to już nigdy się nie doproszą wymiany. Komuna co by na nią nie mówić potrafiła ludzi zmobilizować i utrzymać porządek.

Teraz jak idziemy wymieniać instalację centralnego ogrzewania okazuje się, że wszyscy ci ludzie są znacznie ważniejsi od naszej pracy i to my mamy się dopasować do wskazanych przez nich godzin. Nie uwierzy pan ale bardzo często sama dyskusja z właścicielami dotycząca udostępnienia lokalu do wymiany instalacji jest dłuższa niż sama wymiana. Oni nie rozumieją, że ja jestem tylko wykonawcą i przyszedłem wykonać zlecona pracę, a nie dyskutować o jej zasadności.

Czas każdego z tych ludzi jest ważny: jeden wychodzi właśnie na spacer z psem, drugi jest prawnikiem i nie zgadza się na zaburzanie jego miru domowego i żąda poparcia wymiany paragrafami, a jeszcze inny spieszy się do kosmetyczki lub fryzjera itp.”

Niestety wielu właścicieli nie zdaje sobie sprawy, że żyje w społeczności i dla dobra prawidłowego funkcjonowania budynku warto czasami zrezygnować z fryzjera, kosmetyczki lub wyprowadzić pasa na spacer trochę wcześniej lub później, a jeśli jest to niemożliwe zostawić klucz osobie zaufanej. Nie wszystkim musimy się zajmować sami i czasami musimy zwyczajnie komuś zaufać.

Tym razem hydraulików dywersantów przysłanych przez właściciela jednego z lokali udało się zatrzymać lecz nie zawsze to się udaje. Dlatego zawsze jeśli pomyślicie Państwo o wymianie grzejnika bez porozumienia z administracją pomyślcie, że pod lub nad wami może mieszkać osoba starsza lub rodzina z malutkim dzieckiem dla, których brak ogrzewania będzie bardzo dotkliwy.

Nowy sezon grzewczy stare problemy.

Kiedy uruchomić centralne ogrzewanie jeśli zostało wyłączone po sezonie grzewczym?

Nie ma żadnej reguły ani obowiązującego terminu uruchomienia centralnego ogrzewania.

W 2018 roku ze względu na znacznie niższe temperatury niż w latach ubiegłych w zdecydowanej większości budynków zleciliśmy uruchomienie centralnego ogrzewania już 25 września 2018 r.

W budynkach, które posiadają własny węzeł cieplny wiąże to się z zmianą położenia dźwigni i uruchomianie obiegu ciepłej wody w grzejnikach. Nie opisuje tu bardziej technicznego aspektu czyli przeglądu całej instalacji c.o. przed jej uruchomieniem.

W budynkach z pogodynką centralne ogrzewania powinno zacząć funkcjonować nawet latem jeśli temperatura zewnętrzna spadnie zazwyczaj poniżej 12 st. C (temperaturę reguluje automat i zazwyczaj uruchamia dostarczanie ciepła w temperaturze poniżej 12-14 st.C.).

Niestety grzejniki nie zaczną grzać natychmiast pełną mocą.

Warto widzieć, że instalacja po pierwszym uruchomieniu musi się „ułożyć”, czyli jej pełna sprawność zostanie zostanie osiągnięta po wszelkich odpowietrzeniach i dopuszczeniach wody do instalacji. Jest to sytuacja całkowicie naturalna, a wcześniejsze uruchomienie „centralnego” ma umożliwić bieżące usunięcie wszelkich usterek przed dużymi mrozami.

Szczególnie narażone na problemy z ogrzewaniem są osoby zamieszkujące ostanie kondygnacje. W ich lokalach zawsze odpowietrzenia będą wymagały grzejniki jednak nie jest to bardzo skomplikowana czynność, a czasami jest ona wykonywana przez samych właścicieli.

Jeśli budynku nie wyposażono w odpowietrzniki automatyczne zajdzie konieczność nawet kilkukrotnego wejścia do lokalu przez konserwatora.

Kto może uruchomić węzeł?

W przypadku jeśli właścicielem węzła jest np. Veolia, Tauron itp. należy zlecić jej uruchomienie c.o. Ze względu iż jest to w interesie dostawcy ciepła (natychmiast wzrastają rachunki za dostarczenie ciepła) węzeł zostaje uruchomiony najczęściej nie później niż w przeciągu 3 dni roboczych, a zazwyczaj tego samego dnia lub następnego po zgłoszeniu.

Gdzie znajduje się więc problem?

Należy wiedzieć, że mieszkańcy to ludzie i jak każdy człowiek mają swoje upodobania. Dla jednego z nich 20 st. C. to zbyt ciepło natomiast dla innego to temperatura przy, której marznie. Mieszkańcy to niejednokrotnie ludzie starsi, chorzy lub wychowujący dziećmi, często spędzający większość czasu w domu.

Osobiście zauważyłem zasadę, że jeśli jesienią temperatury spadają do 16 st. C. ludzie odczuwają zimno, natomiast wiosną przy tej samej temperaturze potrafią wychodzić na zewnątrz w samej podkoszulce.

W moim odczuciu jednak największym problemem jest sytuacja kiedy przychodzą chłodne dni pogodynka nie uruchamia jeszcze ogrzewania i powoduje, że pranie schnie np. 2 dni. Dla osób które mają małe dzieci może to być szczególnie uciążliwe.

Wczoraj grzało, a dziś kaloryfery są zimne ?

Ku mojemu zdziwieniu w tym roku najwięcej telefonów odebraliśmy nie podczas uruchamiania centralnego ogrzewania lecz po 6 października 2018 r. , kiedy temperatury nocne wahały się pomiędzy 12-14 st. C. czyli na pograniczy uruchomienia c.o.

W zdecydowanej większości przypadków mieszkańcy byli zaniepokojeni, że kaloryfery przestały grzać i obawiali się, że jest to związane z awarią.

Dodam, że telefony otrzymywaliśmy głównie w dzień, kiedy temperatura zewnętrzna wynosiła w okolicach 20 st. C. Oczywiście najłatwiej byłoby powiedzieć to proszę otworzyć okno i wpuścić ciepło do budynku jednak niejednokrotnie szczególnie dla osób starszych obawa o wyłączone grzejniki była rzeczywista.

Płace cały rok i żądam żeby grzało.

Niestety wielu z mieszkańców nawet nie chce słuchać, że temperaturę grzejników w lokalu reguluje automatyka pogodowa, argumentując, że płacą za ciepło cały rok i cały rok ma grzać. Niestety prawda jest taka, że podniesienie parametrów grzania wiąże się ze zmianą automatyki pogodowej tak aby zaczynało grzać już np. przy 16 st. C. Nasuwa się jednak pytanie:

Czy jeśli zimno w budynku jest 2 osobom spośród 100 mieszkańców należy zwiększyć parametry grzania?

Przyjmijmy, że w budynku jest 100 lokali z czego zgłoszenia o tym, że w lokalu jest zimno otrzymujemy od dwóch mieszkańców. Przykładowo jest to staruszka i małżeństwo z małym dzieckiem. Czy koszty podniesienia parametrów grzania powinni ponieść wszyscy pozostali właściciele, którym jest ciepło?

Pewnie, że tak wystarczy zapytać pierwszego z brzegu mieszkańca, który stwierdzi, że niehumanitarne jest mrożenie ludzi. W tłumie na zabraniu wszyscy właściciele poprą doskonały pomysł, aby w budynku było cieplej jednak tylko do momentu kiedy dowiedzą się, że to oni za to zapłacą z własnych ciężko zarobionych pieniędzy.

Optymalne rozwiązania poprzedniego ustroju?

W starych budynkach zapewne wiele osób żyjących w poprzednim ustroju pamięta, że sezon grzewczy rozpoczynał się 15 października bez względu na to jak niskie były zewnętrzne temperatury we wrześniu. Nie było problemu, że centralne ogrzewanie chodziło na pełnych obrotach (pogodynka była zazwyczaj na węzłach grupowych) do 15 kwietnia. Ludzie wiedzieli, że jak zaczęli grzać 15 października to każde ochłodzenie kaloryferów może świadczyć o usterce. Ciepło regulowało się uchylaniem okien.

Czasy się zmieniły lecz nie wszyscy ludzie przywykli, że teraz ogrzewanie działa tylko wtedy kiedy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 12 st. C., a administrator ruchem palca nie może nagle podnieść parametrów grzania. Pamiętać należy, że jest to decyzja finansowa, która obciąży wszystkich współwłaścicieli budynku.