Wybory samorządowe 2018 r. – 21 października 2018 r.

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130)  zarządzono wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Data wyborów została wyznaczona na niedzielę dnia 21 października 2018 r.

Kraków

Warszawa

Łódź

Odmowa przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Szanowni Państwo,

Zapewne część mieszkańców, którzy złożyli wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, otrzymała Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania z uzasadnieniem.

W uzasadnieniu Zarząd Dzielnicy powołuje się na art. 1 ust. 2 pkt. 1 ustawy, uwzględniając wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 (Dz. U. z dnia 17 marca 2015 r. poz. 373) sprostowany postanowieniem z dnia 25 marca 2015 r. (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2015 r. poz. 524), sygn. akt. K 29/13.

Aby spełnić warunki niezbędne do przekształcenia osoby uprawnione posiadające co najmniej 50% udziałów* powinny:

  • złożyć wniosek o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
  • posiadać przed dniem 13 października 2005 roku prawo użytkowania wieczystego stanowiącego udział w nieruchomości wspólnej

Do przekształcenia nie mogło dojść ponieważ z wnioskiem wystąpili właściciele nie posiadający wymaganych 50% udziałów, a część z nich nabyła prawo użytkowania wieczystego stanowiące udział w nieruchomości wspólnej po dniu 13 października 2005 r.

*50% udziałów oznacza, że składający wniosek właściciele powinny posiadać co najmniej 50% powierzchni użytkowej budynku.