Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy informujemy, że 29 sierpnia br. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy.

Zgodnie z nową uchwałą, prowadzone będą dwa odrębne nabory – oddzielnie dla prac planowanych oraz oddzielnie dla prac już wykonanych. Wnioski na prace planowane będzie można składać od 1 do 31 października roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

W tym roku, wyjątkowo, wnioski o udzielenie dotacji na prace planowane w 2020 roku mogą być składane w terminie od 1 października 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku. W latach kolejnych nabór wniosków na prace planowane będzie odbywał się tylko w październiku. Natomiast w przypadku prac zakończonych, o refundację poniesionych kosztów będzie można się ubiegać składając wniosek od 1 do 30 kwietnia w roku następującym po przeprowadzeniu prac. Jeżeli prace zostały wykonane i rozliczone w 2019 r., wniosek o refundację będzie można złożyć od 1 do 30 kwietnia 2020 r.

Ważna zmiana dotyczyć będzie właścicieli obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Od tego roku, wnioskodawcy obiektów ujętych w GEZ będą musieli załączyć opinię wydaną przez Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, co do zgodności prac objętych projektem lub programem prac, z katalogiem nakładów koniecznych wymienionych w uchwale.